Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Wicku

ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko
tel./fax: 59 8611167
szkola_wicko@go2.pl
Zespół Szkół w Wicku
Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Wicku
Strona Główna / Oddziały gimnazjalne / Samorząd Uczniowski / Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Wicku

Zespół Szkół w Wicku - GIMNAZJUM

 

REGULAMIN Samorządu Uczniowskiego

 

 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum w Wicku.

 

 

§ 2

 

Samorząd uczniowski, działający w Gimnazjum w Wicku, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), Statutu Szkoły Zespołu Szkół w Wicku oraz niniejszego Regulaminu.

 

 

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

 

§ 3

 

Do głównych celów działalności SU należą:

 

a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

 

b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,

 

c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

 

d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

 

e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

 

f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.

 

Rozdział III: OPIEKUN SU

 

§ 4

 

Opiekę nad pracą SU sprawuje troje Opiekunów SU.

 

 

§ 5

 

Opiekunów SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekunów SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.

§ 6

 

Opiekunowie SU wspomagają jego działalność poprzez:

 

a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,

 

b. inspirowanie uczniów do działania,

 

c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

 

 

 

Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.

 

§ 7

 

Do wybieralnych organów SU należą:

 

1. Rada Samorządów Klasowych.

 

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

 

 

§ 8

 

Przedstawiciele Samorządów Klasowych:

 

a. identyfikują potrzeby uczniów,

 

b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

 

c. informują uczniów o działalności Zarządu SU.

 

Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.

 

§ 9

 

Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:

 

a. uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,

 

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji,

 

c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

 

d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

 

 

§ 10

Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:

 

a. współpraca z Zarządem SU i Opiekunami SU,

 

b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,

 

c. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,

 

d. kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły.

 

e. rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod obrady.

 

Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych przynajmniej raz na miesiąc.

 

 

§ 11

 

Do kompetencji Zarządu SU należy:

 

a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,

 

b. opracowanie rocznego planu działania SU,

 

c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,

 

d. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,

 

e. zbieranie i archiwizowanie [w segregatorze] bieżącej dokumentacji SU.

 

Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub jednego z Opiekunów SU przynajmniej raz w miesiącu.

 

 

§ 12

 

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

 

a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,

 

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,

 

c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,

 

d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

 

e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

 

§ 13

 

Zarząd SU składa się z:

 

1. przewodniczącego SU,

 

2. przedstawicieli pozostałych roczników.

 

 

§ 14

 

Przewodniczący SU:

 

a. kieruje pracą Zarządu SU,

 

b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,

 

c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,

 

d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych,

 

e. podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych wskazuje inna osobę sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU.

 

 

§ 15

 

Sekcja finansowa:

 

a. gromadzi środki finansowe,

 

b. corocznie przestawia sprawozdanie finansowe dyrekcji, Zarządowi SU oraz Radzie Samorządów Klasowych.

 

§ 16

 

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

 

 

§ 17

 

1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

 

2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

 

 

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA

 

& 18

 

Postanowienia ogólne

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum.

2. Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego są demokratyczne, czyli powszechne, równe, tajne i bezpośrednie.

3. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu uczniowi Gimnazjum, co oznacza, że każdy uczeń może wybierać i każdy może być wybrany do władz Samorządu Uczniowskiego.

 

& 19

Termin wyborów i zgłaszanie kandydatów

 

  1. Datę wyborów wyznacza dyrektor szkoły na 2 tygodnie przed wyborami. Wybory muszą się odbyć nie później niż w ostatnim tygodniu września.

  2. Kandydaci zgłaszają się do 15 września.

  3. Wybory odbywają się w wyznaczonym dniu w godz. 9.00 - 13.00.

Lokal wyborczy będzie czynny na wszystkich przerwach.

& 20

Komisja wyborcza

 

1. Komisję wyborczą tworzą przedstawiciele poszczególnych komitetów wyborczych (z każdej klasy 1 przedstawiciel ). Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego komisji wyborczej. W komisji zasiada opiekun samorządu.

2. Komisja przyjmuje głosy w lokalu wyborczym.

3. Wyborcy potwierdzają otrzymanie karty do głosowania składając podpis przy swoim nazwisku na liście wyborczej.

4. Każdy wyborca może głosować tylko raz i komisja może mu wydać tylko jedną kartę do głosowania.

5. Każdy uczeń dysponuje jednym głosem, znaczy to, że wybiera jednego z kandydatów umieszczonych na liście alfabetycznie. Przy wybranych nazwiskach należy postawić znak x.

6. W skład komisji wyborczej nie mogą wchodzić ci uczniowie, którzy kandydują w wyborach. Natomiast członkowie komisji jak
i kandydujący mają prawo głosować tak samo jak wszyscy uczniowie.

7. Komisja wyborcza musi przygotować przed wyborami listy wyborców, tzn. uczniów uprawnionych do głosowania, spisując wszystkie nazwiska z dzienników lekcyjnych.

 

& 21

Kampania wyborcza

 

1. Kampania wyborcza trwa przez tydzień poprzedzający dzień głosowania. Ustaje

w dniu wyborów.

2. Nikt nie ma prawa usuwać plakatów innych kandydatów.

3. Wybory na przewodniczącego Samorządu uczniowskiego poprzedza debata wyborcza.

4. Kampania wyborcza powinna przebiegać w sposób kulturalny.

& 22

Lokal wyborczy

 

1. W lokalu wyborczym powinno znaleźć się miejsce, gdzie każdy wyborca będzie mógł dokonać wyboru w tajemnicy oraz urna wyborcza, do której wrzucane będą wypełnione karty do głosowania.

& 23

Zasady głosowania

 

1.W trakcie głosowania w lokalu wyborczym muszą przez cały czas znajdować się członkowie komisji wyborczej. Sprawdzają oni tożsamość zgłaszających się wyborców
i wydają im karty do głosowania. Dowodem tożsamości może być legitymacja szkolna, karta rowerowa. Jeżeli wyborca nie będzie mógł w danej chwili okazać dowodu tożsamości, prawdziwość jego danych musi potwierdzić jedna z osób siedząca w komisji.

2.Głosować można wyłącznie osobiście, nikomu nie można przekazać swojego głosu.

& 24

Liczenie głosów i ogłaszanie wyników

 

1.Po zamknięciu lokalu wyborczego komisja otwiera urnę.

W pierwszej kolejności komisja liczy, ile głosów zostało oddanych - liczba oddanych głosów

powinna być równa liczbie wydanych kart do głosowania.

2. Komisja oddziela głosy nieważne, na których zaznaczono więcej niż 1 kandydata, bądź nie zaznaczono żadnego i oblicza ile ważnych głosów otrzymał każdy z kandydatów.

3. Wyniki wyborów ogłaszane są następnego dnia nauki szkolnej na nadzwyczajnym apelu.

 

& 25

Skład i kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego

 

1. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą przedstawiciele wszystkich samorządów klasowych.

2. Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

  • Wybrany w bezpośrednich wyborach Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

  • Dwóch przedstawicieli pozostałych roczników gimnazjum, wybranych przez Radę Samorządu Uczniowskiego.

3. Kadencja zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia ogłoszenia wyników następnych wyborów.

& 27

Wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 

1. Uczniowie Gimnazjum mają także prawo wybrać w wyborach demokratycznych opiekunów Samorządu Uczniowskiego spośród kandydujących nauczycieli.

 

2. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego mogą zostać wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole bez względu na wymiar godzin, w jakim jest zatrudniony, jeżeli tylko wyrażą zgodę.

3. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostają ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

4. Kartę do głosowania z nazwiskami kandydujących nauczycieli otrzymuje każdy uczeń, który weźmie udział w głosowaniu.

5. Na karcie należy przy wybranym kandydacie postawić znak x. Każdy uczeń dysponuje trzema głosami.

6. Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Wicku posiada trzech opiekunów wybranych na 2 lata.

& 28

Sporządzanie protokołu i postanowienia końcowe

 

1.Na koniec komisja sporządza protokół, w którym powinny znaleźć się następujące dane:

- liczba wyborców, którzy mają prawo wyborcze;

  • liczba wyborców, która wzięła udział w głosowaniu;

- liczba głosów ważnych i nieważnych;

  • liczba głosów, którą zdobył każdy z kandydatów.

  • nazwisko opiekunów Samorządu Uczniowskiego wybranych w demokratycznych wyborach.

 

 Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE

 

§ 29

 

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna/-ów SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU.

 

2. Finanse SU gromadzone są na koncie Rady Rodziców.

3. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.

c) 2009-2018 by szkolawicko.pl
wcag 2.0 - artwolan.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem