Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Wicku

ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko
tel./fax: 59 8611167
spwicko@szkolawicko.pl
Zespół Szkół w Wicku
Konkursy
Strona Główna / Konkursy

Uwaga!

Zapraszamy wszystkich nauczycieli do zamieszczania informacji na temat konkursów, w których mają brać udział nasi uczniowie. W szczególności należy podać nazwę i zasięg konkursu, nazwiska uczniów, ilość zgłoszonych uczestników naszej szkoły, planowany termin konkursu oraz organizatora.


R E G U L A M I N 
SZKOLNEGO RECYTATORSKIEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO MISTRZ POPRAWNEJ WYMOWY 
po
d hasłem "Prząśniczka"

z okazji Roku Stanisława Moniuszki w Polsce

Konkursy

Źródło logo: https://moniuszko200.pl/pl/logo

 

 • W konkursie logopedycznym biorą udział wszyscy chętni uczniowie szkoły.
 • Wychowawcy klas zgłaszają uczniów, którzy będą uczestniczyć w konkursie recytatorskim, do organizatorów – do 18 marca 2019, dostarczając podpisane zgody udziału w konkursie (patrz załącznik 1).
 • Uczeń wybiera tekst pieśni Moniuszki (patrz załącznik 2) lub jej fragment (minimum trzy zwrotki) do nauczenia się na pamięć.
 • Konkurs odbędzie się w Bibliotece Szkolnej 25 marca 2019 o godzinie 9.50.
 • Recytację przygotowanych tekstów Moniuszkowskich wysłucha powołana komisja:

- M. Kubiak

- I. Szymichowska

- E. Gruda-Sławińska

 • Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe: uczniowie klas I-III, IV-VI, VII-IIIG.
 • Troje najlepiej recytujących uczestników w każdej kategorii wiekowej otrzyma atrakcyjne nagrody, a wszyscy pamiątkowe dyplomy, dopuszcza się wyróżnienia.

                                                                       Organizatorzy

                                                                       Magdalena Kubiak

                                                                                  Emilia Gruda-Sławińska


ZAŁĄCZNIK  1

                ....................................................      

                                                                                                 (miejscowość, data)

 

ZGODA

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/mojej córki ………..……………………..........................ucznia/uczennicy klasy …..…… w Szkolnym Recytatorskim Konkursie Logopedycznym Mistrz Poprawnej Wymowy pod hasłem "Prząśniczka" z okazji Roku Stanisława Moniuszki w Polsce, który odbędzie się 25 marca 2019 o 9.50 w Bibliotece Szkolnej. Zgodę należy dostarczyć wychowawcy do 18 marca 2019.

 

......................................................

 podpis rodzica (prawnego opiekuna)


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZNAMY SWOJE PRAWA”

DLA KLAS I – III SP

 

 1. W związku z obchodzonym 20 listopada Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka powstał konkurs plastyczny pod hasłem „Znamy swoje prawa”.
 2. Prace plastyczne (w formie plakatu) powinny przedstawiać interpretację jednego z poniższych haseł:

„Dziecko też człowiek”

„Przytul mnie”

„Uszanuj moje tajemnice”

„Pozwól mi być sobą”

„Wytłumacz mi świat”

 1. Cele konkursu
 • upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, prawach dziecka i ucznia
 • rozwijanie zdolności i umiejętności plastycznych wśród dzieci
 • kształtowanie i rozwijanie wyobraźni uczniów
 • kształtowanie wśród dzieci pozytywnego wizerunku samego siebie
 • pogłębianie wiedzy na temat otaczającego świata
 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie z klas I-III Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku.
 2. Organizatorami konkursu są: Katarzyna Monczak, Anna Ptak, Katarzyna Kielas, Marta Fotujma, Marta Paczuła- Bullman, Barbara Frankiewicz, Halina Mroczek, Renata Krużycka.
 3. Konkurs trwa od 01 do 29.01.2019 r. Wychowawcy klas przekazują zebrane prace uczniów do gabinetu pedagoga szkolnego najpóźniej 25 stycznia. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 stycznia.
 4. Zasady konkursu

            - praca konkursowa powinna być wykonana na kartce formatu A3 w formie plakatu

            - każda klasa może złożyć jedną pracę podpisaną na odwrocie (klasa… i liczba uczniów w klasie)

            - prace wykonywane są techniką dowolną (lub mieszaną): kredki, kredki pastelowe, farby, pisaki, kolaż

            - przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, nawiązanie do tematu, technika i staranność wykonania

 1. Nagrody

            Wszystkie prace zostaną nagrodzone. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

 1. Skład komisji konkursowej: Katarzyna Monczak, Anna Ptak, Katarzyna Kielas, Marta Fotujma, Marta Paczuła- Bullmann, Barbara Frankiewicz, Halina Mroczek, Renata Krużycka.
 2. Regulamin konkursu do pobrania przez wychowawców klas w gabinecie pedagoga szkolnego.

Pobierz regulamin w pdf:

konkurs prawa dziecka


Zapraszamy do udziału w XXXV Międzynarodowym Konkursie  Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej
w Słupsku

 

logo organizatora konkursu

Źródło logo: https://gimnazjum2slupsk.edupage.org/text1/

 

XXXV Międzynarodowy Konkurs

Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

 

Organizatorzy Międzynarodowego Konkursu Literackiego tradycyjnie już przypominają zaprzyjaźnionym z dziecięcą i młodzie­żową twórczością literacką – polonistom, nauczycielom-bibliotekarzom, nauczy­cielom kształcenia zintegrowanego, instruktorom w placówkach kultury, bibliotekarzom bibliotek publicznych, rodzicom i opiekunom – o trzydziestej piątej jego edycji.

          Zapraszamy do udziału w 35. edycji konkursu.

 

 

Regulamin konkursu:

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

2. Tematyka wierszy i opowiadań jest dowolna.

3. Prace konkursowe należy nadsyłać do Gimnazjum nr 2 w Słupsku do 15 stycznia 2019 r. Dla pełnego  obiektywizmu oceny w kategorii poezji – każdy autor proszony jest o nadesłanie kilku wierszy.

4. Wiersze i opowiadania powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela. Jeśli utwory literackie dziecka przysyła rodzic (opiekun prawny)- pod nazwiskiem autora należy podać imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego).

5. Ze względów organizacyjnych, związanych z bardzo dużą ilością uczestników konkursu serdecznie prosimy o:

 • przysyłanie opowiadań lub utworów dramatycznych do 10 stron maszynopisu;
 • podpisanie i spięcie opowiadania każdego uczestnika;
 • podpisanie każdej strony z wierszami młodych literatów;
 • nadsyłanie wierszy każdego uczestnika na osobnej stronie;
 • opatrzenie pieczątką placówki utworów każdego uczestnika. Nie dotyczy to tekstów wysyłanych przez rodzica (opiekuna prawnego);
 • wypełnienie karty zgłoszeniowej, która została udostępniona na stronie internetowej Gimnazjum nr 2- www.gimnazjum2slupsk.edupage.org (Międzynarodowy Konkurs Literacki)
 • dołączenie wydrukowanej i wypełnionej karty zgłoszeniowej do koperty z wysyłanymi pracami;
 • dołączenie podpisanej płyty CD zawierającej jedynie teksty prozatorskie – opowiadania i dramaty.

6. Nadesłane teksty konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane.

7. Organizatorzy dopuszczają, w wyjątkowych przypadkach, kiedy autor bardzo słabo zna język polski,  możliwość przysyłania utworów literackich w języku angielskim i niemieckim przez dzieci i młodzież polonijną.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 kwietnia 2019 r.

9. Prace oceniane będą w kategoriach:

 • poezja: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VI, uczniowie klas VII-VIII i gimnazjum, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;
 • proza: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VI, uczniowie klas VII-VIII i gimnazjum, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;

W skład komisji konkursowej wchodzą: poeci, prozaicy i dziennikarze; pracownicy nau­kowi Uniwersytetu Warszawskiego i Aka­demii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści.

10. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania młodych twórców 27 maja 2019 roku, na gościnnej scenie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Uczniowie nagrodzeni oraz ich opie­kunowie zostaną zawiadomieni indywidualnie. Dzieciom, młodzieży i opiekunom spoza Słupska zapew­niamy  możliwość  noclegu w przystępnej cenie – w Bursie Szkoły Podstawowej nr 5.

11. Nagrodzone utwory poetyckie i prozatorskie będą opubli­kowane w kolejnej książce podsumowującej konkurs, a także w prasie  regionalnej.

12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gimnazjum nr 2   w Słupsku.

 

Jolanta Wiśniewska – Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 (z włączonym Gimnazjum nr 2) w Słupsku

Maria Pietryka-Małkiewicz – Koordynatorka Konkursu­

Marta Kiedos – Prezydentka  Soroptimist International Klub w Słupsku

Adres organizatora Konkursu:

Gimnazjum nr 2

im. ks. Jana Twardowskiego

ul Sobieskiego 3

76-200 Słupsk

tel./fax. 059 845-61-40

tel. kontaktowy koordynatora: 692 477 930

www.facebook.com/konkursliterackislupsk


Zapraszamy do udziału w XIII edycji konkursu 
na pomoce dydaktyczne XXI wieku

Konkursy

Regulamin konkursu:

Konkurs Pomoce Dydaktyczne XIII


KonkursyREGULAMIN

SZKOLNEGO  KONKURSU  PIOSENKI   I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

„Kocham Cię Polsko”  2018

I Organizator:

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku

 

II Cele konkursu:

Celem Konkursu jest:

 • wspieranie uzdolnionych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych
 • wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej
  • przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju
 • kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych
 • pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny
 • propagowanie obchodów świąt narodowych
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III, IV-VIII i Gimnazjum Szkoły Podstawowej w Wicku
 1. Uczestnicy:
  • Uczestnikami Konkursu mogą być soliści indywidualni, soliści z chórkiem, grupy wokalne
  • Każda z klas zgłasza do Konkursu po jednym wykonawcy (solista lub zespół) wyłonionym według własnych kryteriów
 2. Zasady Konkursu:
 • Konkurs odbędzie się 22 listopada 2018 roku.
 • Uczestnicy przygotowują i wykonują JEDNĄ PIOSENKĘ o charakterze patriotycznym
  • Prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim z podkładem muzycznym lub a’cappella
 • Podkładem muzycznym może być nagranie na nośniku elektronicznym pendrive lub płycie CD
 • Organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie
 • Czas występu łącznie nie może przekraczać 10 minut
 1. Zgłoszenia uczestników:
 • Zgłoszenia solistów, zespołów oraz grup wokalnych do Konkursu dokonują opiekunowie do dnia 9 listopada 2018  do godz.14:00

Szkoła Podstawowa Jana Brzechwy w Wicku

Parkowa 4

84-352 Wicko

sekretariat tel. 59 861 11 67,   spwicko@szkolawicko.pl

 • Druk zgłoszeniowy w załączniku
 • Do zgłoszenia należy dołączyć nośnik z podkładem muzycznym

Kryterium oceny stanowić będzie:

 • Dobór repertuaru
 • Interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny
 • Innowacje artystyczne
 • Wrażenie artystyczne
 • Muzykalność i warunki głosowe wykonawców

Uwagi dodatkowe:

 • Osoba do kontaktu – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej SP w Wicku
 • Opiekun wykonawcy dostarcza do dnia Konkursu zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w Konkursie
 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. nr 119, str.1), zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest organizator Szkolnego Konkursu Piosenki Patriotycznej z siedzibą w Szkole Podstawowej w Wicku przy ul. Parkowej 4, 84-352 Wicko.
 2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku przez Organizatora Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu.
 3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz danych osobowych, w celu podsumowania Konkursu i zamieszczenia informacji o przebiegu na stronie szkoły www.szkolawicko.pl.
 5. W oparciu o dane osobowe uczestników Konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 7. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 


Zapraszamy do udziału w nowym Międzyszkolnym Konkursie Literackim z okazji Roku Ireny Sendlerowej w Polsce

Zapraszamy do obejrzenia nowej wystawy bibliotecznej w ramach obchodów Roku Ireny Sendlerowej w Polsce

Fot. Jedna z plansz podarowanych na wystawę z brytyjskiej fundacji edukacyjnej

Zasięg konkursu: szkoły podstawowe Gminy Wicko

Organizatorzy: Anna Burak, Magdalena Kubiak - nauczycielki SP Wicko

Termin oddawania prac: 21.12.2018.

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy napisać pracę literacką na jeden z wybranych tematów:

 1. Rozprawka: Czy warto narazić własne życie, aby ratować innego, obcego człowieka? - na przykładzie działalności Ireny Sendlerowej i innych bohaterów z czasów II wojny światowej.
 2. Esej: Wielkość człowieka mierzona jego czynami na przykładzie życia i działalności Ireny Sendlerowej.
 3. Wiersz lub piosenka opiewająca dokonania Ireny Sendlerowej (w przypadku wyboru piosenki autorami mogą być dwie osoby).

Napisane ręcznie prace, podpisane pseudonimem wraz z kopertą zawierającą prawdziwe dane uczestnika konkursu, prosimy składać u organizatorów lub nadesłać do 21 grudnia 2018 na adres: Biblioteka Szkolna w Wicku, ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko, woj. pomorskie. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi na uroczystym podsumowaniu projektu edukacyjnego poświęconego Irenie Sendlerowej w styczniu 2019. O dokładnej dacie podsumowania poinformujemy w późniejszym terminie.

Zapraszamy!


Zapraszamy do udziału w nowym konkursie plastycznym pod nazwą "Wolna Ojczyzna" z okazji Roku Niepodległej w Polsce

Konkursy

Konkursy

 


„Jak zadbać o dobry nastrój właściwymi metodami” - regulamin konkursu plastycznego dla kl. IV-IIIG

logo szkoły

Szczegóły konkursu do pobrania w załączniku:

„Jak zadbać o dobry nastrój właściwymi metodami” - regulamin konkursu plastycznego dla kl. IV-IIIG

Zachęcamy do udziału!


KOMITET ORGANIZACYJNY KONKURSU
SZKOŁA/PRZEDSZKOLE MŁODYCH PATRIOTÓW

Warszawa, 2018-05-21
L. dz. 1199/18/SPE  
Szanowni Państwo
Kierownicy referatów ds. oświaty
urzędów administracji samorządowej


Szanowni Państwo, 
w związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister Anna Zalewska zapowiedziała, że obecny rok szkolny 2017/2018 będzie „Rokiem dla Niepodległej” (szczegóły na www.men.gov.pl).


W tym kontekście polecamy Państwa uwadze konkursy dla szkół i przedszkoli (kliknij na nazwę konkursu aby przejść do strony z informacjami lub na formularz zgłoszenia aby zgłosić udział szkoły/przedszkola):
Termin zgłaszania udziału w konkursach upływa 30 maja 2018 r.


Z poważaniem,

Dyrektor Studium Prawa Europejskiego
Monika Jeruzalska

Studium Prawa Europejskiego
Al. Jerozolimskie 151/2222
02-326 Warszawa
www.spe.edu.pl
tel./fax (022) 833-38-90, 833-39-90


Zapraszamy do udziału w Konkursie plastycznym
"Moja Mała Ojczyzna"

Zapraszamy do udziału w Konkursie plastycznym


Szkoła Podstawowa im. A. Loreta w Łęczycach

 

serdecznie zaprasza do uczestnictwa
w Wojewódzkim Konkursie „Poznajmy las”. Tegoroczna edycja przebiegać  będzie pod hasłem Drzewa naszych lasów.

 

I CELE KONKURSU

 1. Zapoznanie z budową i rolą głównych gatunków drzew.
 2. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania gatunków drzew.
 3. Poznanie roli drzew w literaturze, obrzędach, wierzeniach ludowych i gospodarce człowieka.
 4. Rozwijanie wrażliwości na piękno i bogactwo lasów.
 5. Kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej.

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych i klas siódmych szkół podstawowych.
 2. Każda szkoła zgłosi do 15 maja 2018r. maksymalnie 4 uczniów. Zgłoszenie prosimy przesłać na adres e-mail gimnazjum_leczyce@wp.pl lub fax 586780721 podając imiona i nazwiska uczniów oraz nauczyciela przygotowującego oraz nazwę szkoły.
 3. Termin konkursu – 29 maja 2018r. godz. 930 w Szkole Podstawowej im. Adama Loreta
  w Łęczycach.

III FORMA KONKURSU

 1. Test sprawdzający wiadomości.
 2. Rozpoznawanie gatunków drzew na podstawie kształtów liści oraz owoców i szyszek.

IV ZAGADNIENIA DO KONKURSU:

 1. Biologia niżej wymienionych gatunków drzew.
 2. Wymagania siedliskowe.
 3. Gatunki drzew w gawędach, legendach i literaturze.
 4. Wykorzystanie poszczególnych gatunków dawniej i dziś.
 5. Rozpoznawanie gatunków drzew na podstawie kształtów liści, owoców i szyszek.

Gatunki drzew:

 • Brzoza brodawkowata (Betula verrucosa)
 • Buk zwyczajny (Fagus silvatica)
 • Cis pospolity (Taxus baccata)
 • Dąb szypułkowy (Ouercus robur)
 • Grab pospolity (Carpinus betulus)
 • Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)
 • Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)
 • Jodła pospolita (Abies alba)
 • Klon jawor (Acer pseudoplatanus)
 • Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
 • Modrzew europejski (Larix decidua)
 • Sosna zwyczajna (Pinus silvestris)
 • Świerk pospolity (Picea abies)
 • Olsza czarna (Alnus glutinosa)
 • Topola osika (Populus tremula)

V LITERATURA:

 1. T. Kremer Leksykon przyrodniczy „Drzewa”, Świat książki, W-wa 1996
 2. Marszałek Ballady o drzewach, Wydawnictwo RS DRUK, Rzeszów 2007
 3. Strony www:
  www.medianauka.p
  http://mlodziez.erys.pl/lesnoteka/drzewa
  http://poznajemydrzewaikrzewy.pl
  www.wlin.pl/
  www.drzewapolski.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Wiolettą Piankowską – Szkoła Podstawowa im. A. Loreta w Łęczycach tel. 586780720, mobile: 664891158 lub e-mail gimnazjum_leczyce@wp.pl

Konkurs jest wpisany do Wojewódzkiego kalendarza imprez 2017/2018 (Konkursy wiedzy) oraz zostanie przeprowadzony pod Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Zapraszamy do udziału, przewidujemy atrakcyjne nagrody.

Patronat:


 ,,Na westrzód piôszczëtëch Kaszëb powstałë górë
 pòkrëté szëmiącyma drzewama

a midzë górama mërglëwie łisałë mòdré òczka:
 to bëłë snôżé jezora fùl smacznëch rib

Niewidzałé ptôchë i zwierzãta przesuwałë sã pò brzégù.”

 

Każdy, kto choć raz widział Kaszuby, pozostaje pod ich urokiem. Zróżnicowany krajobraz, ciekawa historia, bogactwo kultury i zwyczajów, niezwykły język mieszkańców – to wszystko zachęca do odwiedzenia tej nadbałtyckiej krainy. Dlatego -

SPOŁECZNA JĘZYKOWA SZKOŁA PODSTAWOWA LTO
w Lęborku

zaprasza do wzięcia udziału w VI Powiatowym Konkursie Plastycznym

,,Kaszuby jak malowane”

Zasady uczestnictwa:

1.Konkurs dotyczy uczniów szkoły podstawowej, z podziałem na dwie kategorie wiekowe:

- klasy I – III

- klasy IV – VII

2.Prace plastyczne powinny:

- być wykonane samodzielnie

- przedstawiać piękno i różnorodność krajobrazową

(Uwaga: prace zbiorowe nie będą oceniane).

3.Technika prac dowolna:

- malarstwo

- rysunek

- grafika

4.Format prac: A-3.

5.Wszystkie prace stają się własnością organizatora.

6. Podsumowanie konkursu odbędzie się w czerwcu 2018 (o wynikach i terminie konkursu powiadomimy pisemnie).

7.Nauczyciel prowadzący w szkole: Lucyna Prądzinska.

Termin składania prac upływa 23 maja 2018.

Konkursy

źródło: www.topago.eu


REGULAMIN 47. KONKURSU RECYTATORSKIEGO LITERATURY KASZUBSKIEJ „RÔDNO MÒWA” 2018

Celem konkursu jest poznawanie i popularyzacja literatury kaszubskiej, tradycji i folkloru regionu oraz pielęgnowanie  mowy kaszubskiej. Konkurs stwarza recytatorom okazję do indywidualnej wypowiedzi artystycznej, a także ma wpływ na pogłębianie wrażliwości na urodę literatury kaszubskiej.

Zasady uczestnictwa:

 1. Uczestnicy przygotowują dwa utwory, które powstały w języku kaszubskim:

- wiersz,

- proza (całość lub fragment).

 1. Łączny czas prezentacji obu utworów nie może przekraczać 6 minut (nie dotyczy kategorii przedszkolnej i klasy „0”, dla których czas jest o połowę krótszy).

W przypadku przekroczenia czasu recytacji Komisja oceniająca ma prawo przerwać i zdyskwalifikować uczestnika.

 

 1. Uczestników obowiązuje pamięciowe opanowanie utworów.
 2. Uczestnik nie może prezentować utworów, które wykonywał w poprzednich edycjach oraz w innych konkursach recytatorskich literatury kaszubskiej. Wysoko oceniane będą próby własnych oryginalnych poszukiwań repertuarowych, zmierzające do poszerzenia zakresu utworów i tytułów. Dobór tekstów powinien być dostosowany do wieku uczestnika. Teksty nie powinny zawierać wulgaryzmów, epitetów o ujemnym nacechowaniu, wyrażeń niestosownych – rubasznych.
 3. Repertuar zgłoszony do eliminacji rejonowych (Finału) musi być ten sam, jak w niższych etapach konkursu.

Eliminacje gminne mają na celu wyłonienie reprezentacji do etapu powiatowego. Organizatorzy eliminacji gminnych mogą zgłosić do eliminacji powiatowych po 2. recytatorów w każdej kategorii wiekowej.

 

Eliminacje gminne odbędą się 17 kwietnia 2018 o godz 9.00  (wtorek) w GOKiS-ie
w Wicku
.

Eliminacje dla Powiatu Lęborskiego odbędą się 23 kwietnia 2018 (poniedziałek).

 


Komitet Obchodów Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej LĘBORK ’2017

 Serdecznie zaprasza do udziału

w  KONKURSIE  plastycznym

„IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ”

 

Wiek uczestników: 5– 20 lat. Uczestnik może wykonać max. 3 prace. Nie uwzględnia się prac zbiorowych.

Technika prac: malarstwo, rysunek, grafika, tkanina artystyczna oraz techniki mieszane płaskie.

 

Format prac: A3 (42 x 30 cm); grafika i batik format dowolny. Prac nie oprawiać w passepartout. Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną metryczkę informacyjną wypełnioną pismem drukowanym i starannie przymocowaną do pracy według wzoru:

 1. imię i nazwisko autora.
 2. wiek.
 3. imię i nazwisko nauczyciela (w pełnym brzmieniu) pod kierunkiem, którego praca została wykonana.
 4. adres placówki lub autora, nr tel., e-mail.

Jury powołane przez organizatorów dokona kwalifikacji prac do ekspozycji oraz przyzna nagrody i wyróżnienia dla uczestników. Prace oceniane będą w 4 grupach wiekowych: 5-7 lat; 8-11 lat; 12-16 lat; powyżej 17 lat. Fundatorem nagród i wyróżnień rzeczowych oraz dyplomów jest Urząd Miasta Lęborka.

Termin składania prac upływa 9 października (środa) 2017. Do przesyłki należy dołączyć wykaz autorów prac w poszczególnych grupach wiekowych. Prace prosimy dostarczać w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem (prace nie mogą być zrolowane) na adres:

 

Powiatowe Ognisko Artystyczne
ul. Legionów Polskich 35

84- 300 Lębork

 

Wyniki konkursu będą dostępne na stronie Urzędu Miasta Lęborka, Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Lęborku oraz POA w Lęborku. Organizatorzy powiadomią laureatów telefonicznie o wynikach konkursu oraz o uroczystym wręczeniu nagród i wyróżnień 22 października (niedziela) 2017 roku w Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Lęborku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu pod tel. 59 86-22-394Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatorów. Pozostałe prace będzie można odebrać do końca listopada 2017 w POA.

 

Interpretacja hasła " Idźmy naprzód z nadzieją "

Wybrane cytaty na postawie: https://dzielo.pl/dzien-papieski/dzien-papieski-2017/do-pobrania/

 

 

Dzięki tegorocznemu Dniowi Papieskiemu chcemy promować chrześcijańską wizję nadziei, której wyrazicielem, piewcą i świadkiem jest św. Jan Paweł II.

Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

św. Jan Paweł II
Częstochowa, 18 czerwca 1983 

Umocniony pewnością, że zło nie zwycięży, chrześcijanin żywi niezłomną nadzieję, która go podtrzymuje w krzewieniu sprawiedliwości i pokoju. Mimo grzechów osobistych i społecznych, których ślady noszą ludzkie działania, nadzieja nadaje wciąż nowy rozmach wysiłkom na rzecz sprawiedliwości i pokoju, wraz z ugruntowaną ufnością w możliwość zbudowania lepszego świata.

św. Jan Paweł II
Orędzie na Światowy Dzień Pokoju
1 stycznia 2005 

Na pewno aktualne są wskazania Papieża Polaka, gdy zapoznamy się z obrazem współczesności, jaki wskazuje nam Papież Franciszek:

W Kulturze często zdominowanej przez technikę jest jakby coraz więcej różnych form smutku i samotności, w które popadają ludzie, także wielu młodych. Przyszłość rzeczywiście zdaje się być zakładnikiem niepewności, która nie pozwala na osiągnięcie stabilizacji. W ten sposób często rodzą się uczucia melancholii, smutku i nudy, które mogą powoli doprowadzić do rozpaczy. Potrzebni są świadkowie nadziei i prawdziwej radości, aby odpędzić iluzje, które obiecują łatwe szczęście ze sztucznymi rajami. Głęboka pustka wielu osób może być wypełniona przez nadzieję, jaką nosimy w sercach, z wypływającą z niej radością. Istnieje wielka potrzeba poznania radości, która objawia się w sercu dotkniętym przez przez miosierdzie. Doceńmy zatem słowa Apostoła: „Radujcie się zawsze w Panu” (Flp 4, 4; por. 1 Tes 5, 16).

 

By ten entuzjazm i świadectwo życia były autentyczne, musimy żyć prawdziwą nadzieją. Nadzieją w sensie biblijnym, która w Piśmie Świętym jest centralnym słowem wiary. Znajduje to swoje odzwierciedlenie chociażby w tym, że – jak zauważa papież Benedykt XVI - w wielu miejscach tekstu objawionego słowa „wiara” i „nadzieja” wydają się być używane zamiennie.


Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej
 im. Jana Brzechwy w Wicku

ogłasza

Konkurs Literacki
z okazji Roku Josepha Conrada w Polsce na opowiadanie
z  motywem morskim.

fot. Instytut Książki

Niech słowa Josepha Conrada pochodzące z powieści „Lord Jim”:
 

Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem, i tak zawsze aż do końca,

będące mottem naszego konkursu - staną się inspiracją Waszych prac.


Fundatorami nagród w konkursie są:
Organizatorzy Conrad Festival w Polsce, Polskie i zagraniczne odziały Towarzystwa Conradowskiego, Muzeum J. Conrada w Berdyczowie.

Na podpisane opowiadania – wydrukowane lub napisane ręcznie, zawierające imię  i nazwisko ucznia i klasę należy przynieść do biblioteki do 31 października 2017.
O szczegółowym terminie ogłoszenia wyników i uroczystości wręczenia nagród poinformujemy w terminie późniejszym. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do biblioteki smile. Powodzenia!


Zespół Szkół w Wicku

Gminny Konkurs Matematyczny dla klas II „LUBIMY MATEMATYKĘ” 2016/2017

         Konkurs matematyczny jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas drugich. Inicjatorami konkursu są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej w Wicku.

 

Celem konkursu jest:

- promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki,

- rozwijanie zainteresowań matematycznych,

- wyzwalanie twórczej aktywności,

- wyłonienie uczniów mających zdolności matematyczne w celu dalszej, ukierunkowanej pracy z nimi,

- konkurs powinien zachęcać i uczyć dzieci zdrowej rywalizacji.

 

Zasady uczestnictwa:

Do etapu gminnego może zakwalifikować się po czterech  uczestników z każdej klasy II szkoły podstawowej z terenu gminy Wicko, którzy w eliminacjach klasowych otrzymali największą ilość punktów.

Listy imienne uczestników do etapu gminnego należy przesłać do 19 kwietnia 2017 na adres:

 

Zespół Szkół 

Szkoła Podstawowa w Wicku

Parkowa 4

84 – 352 Wicko

lub elektronicznie  na adres: szkola_wicko@go2.pl

 Etap gminny odbędzie się 21 kwietnia 2017 o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Wicku.

Pytania w sprawie konkursu prosimy kierować do organizatorów konkursu pod numerem telefonu 59 8611167. 

Wioletta Bojas-Wenta

Gabriela Wichert-Krzyżanowaska


Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół w Wicku zaprasza na Konkurs z okazji 50. urodzin Reksia

Jedna z nagród rzeczowych w konkursie - zabawka Firmy Tissotoys

Dobranocka o Reksiu autorstwa Lechosława Marszałka obchodzi w tym roku 50. urodziny. Z tej okazji Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół w Wicku ogłasza konkurs dla klas I-III SP Wicko na wykonanie postaci Reksia z dowolnego materiału: np. włóczki, papieru, drewna, mydła, szmatek, plasteliny, modeliny, masy solnej - bądź w formie kukiełki teatralnej albo zabawki do przytulania.

Wykonane samodzielnie przez dzieci i podpisane postaci Reksia prosimy dostarczyć do Biblioteki Szkolnej do końca kwietnia 2017. Pod uwagę będą brane przede wszystkim: samodzielność wykonania, kreatywność, pomysłowość i oryginalność w formie i doborze materiałów.

Patronat Medialny nad konkursem objęło Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie.

oprac. Magdalena Kubiak


R E G U L A M I N

 SZKOLNEGO RECYTATORSKIEGO  KONKURSU  LOGOPEDYCZNEGO

„MISTRZ POPRAWNEJ WYMOWY”

 • W konkursie logopedycznym biorą udział chętni uczniowie klas I-VI, uczęszczający na terapię logopedyczną.
 • Proszę wychowawców z poszczególnych klas o zgłoszenie uczniów do 23.02.2017, którzy będą uczestniczyć w konkursie recytatorskim do organizatorów.
 • Wiersz, jaki otrzyma uczeń do nauczenia się na pamięć, zawiera w znacznej części wyrazy z głoskami, które wyćwiczyło bądź ćwiczy podczas terapii logopedycznej.
 • Konkurs odbędzie się w bibliotece szkolnej 01.03.2017 o godz. 11.45.
 • Recytację przygotowanych wierszy wysłucha specjalnie powołana komisja.
 • Troje najlepiej recytujących uczestników w kategorii klas I-III i IV-VI otrzyma atrakcyjne nagrody, a wszyscy pamiątkowe dyplomy.

                                                                        Organizatorzy:

                                                                       Ewelina Depta

                                                                       Emilia Gruda-Sławińska


REGULAMIN  GMINNEGO KONKURSU WIEDZY O WARSZAWIE DLA KLAS III

        CELE:

 1. Propagowanie wiedzy o stolicy wśród uczniów klas III SP.
 2. Uwrażliwienie dzieci na piękno naszej stolicy.
 3. Rozróżnianie i nazywanie wybranych zabytków Warszawy.
 4. Prezentacja legend związanych z przeszłością naszej stolicy.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. W konkursie biorą udział uczniowie klas III:
 • ze Szkoły Podstawowej w Maszewku – dwie drużyny składające się z trzech osób;
 • Szkoły Podstawowej w Szczenurzy – dwie drużyny składające się z trzech osób;
 • Szkoły Podstawowej w Wicku- drużyny z każdej klasy III składające się z trzech osób .
 1. Imienne listy uczestników wraz z nazwiskiem opiekuna prosimy przesłać do 24.02.2017 roku na adres:  

Zespół Szkół w Wicku - Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku

 ul. Parkowa 4

84-352 Wicko

 lub telefonicznie:   tel. 598611167

 

 1. Konkurs obejmuje tematykę związaną ze znajomością naszej stolicy – Warszawy (zabytki, władze miasta, pomniki - ogólne wiadomości o Warszawie).

Wymagana będzie również znajomość następujących legend  Wandy Chotomskiej:

 • Wars i Sawa
 • Złota kaczka
 • Bazyliszek
 1. Konkurs odbędzie się 01.03.2017 r. o godzinie 1200 w Szkole Podstawowej Jana Brzechwy w Wicku w sali nr 11.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzą:

                                                                 - p. Halina Badzioch                                                                   - p. Mirosława Mordaszewska

                                                                 - p. Elżbieta Pasoń

 

                                                                                              Organizatorzy:

                                                                                            mgr Halina Badzioch


„KANGUR 2017”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym  „Kangur 2017”. Konkurs odbędzie się 16 marca 2017. Zostanie on przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

- „ŻACZEK” – klasy 2 szkół podstawowych

- „MALUCH” – klasy 3 i 4 szkół podstawowych

- „BENJAMIN” – klasy 5 i 6 szkół podstawowych

- „KADET” – klasy I i II gimnazjum

- „JUNIOR” – klasy III gimnazjum.

 Uczniowie chętni do udziału w konkursie powinni zgłosić się do swojego nauczyciela matematyki i do dnia 15 stycznia 2017 wpłacić wpisowe w kwocie 9 złotych.


Internetowy Konkurs Matematycznego MATMIX.pl

Pragniemy zaprosić Państwa uczniów do wzięcia udziału w VI edycji ogólnopolskiego Internetowego Konkursu Matematycznego MATMIX.pl Reaktywacja, który w tym roku uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej. Jest to jeden z największych bezpłatnych konkursów matematycznych w Polsce. Nagrodami głównymi są m.in. trzy iPhony 7 ufundowane przez Avivę oraz nowoczesne kalkulatory graficzne Casio ufundowane przez firmę Zibi.

Internetowy Konkurs Matematyczny MATMIX.pl rozgrywa się na stronie www.matmix.pl. Uczniowie, po wcześniejszym zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie konkursu, udzielają odpowiedzi w domu na ukazujące się w określonym terminie zestawy zadań testowych. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

Najwytrwalsi i najlepsi uczestnicy przechodzą do II etapu, który odbędzie się 1 kwietnia 2017 roku w XL Liceum Ogólnokształcącym z O.D. im. S. Żeromskiego w Warszawie. Wtedy też nastąpi zakończenie konkursu i wręczenie nagród uczestnikom finału.

__________________________________________________________________________________________

Z załączonych linków możecie Państwo pobrać:

- regulaminu konkursu: http://www.matmix.pl/download/regulamin.pdf

- plakat konkursu: http://www.matmix.pl/download/plakat.pdf

Jeśli to możliwe, proszę o wywieszenie załączonego plakatu na terenie szkoły i umieszczenie informacji o konkursie na stronie internetowej Państwa szkoły wraz z linkiem www.matmix.pl

Poniżej przesyłamy linki do miejsc z których można pobrać materiały do wykorzystania na stronie Państwa szkoły. Oczywiście tekst można skracać i modyfikować.

http://www.matmix.pl/download/info o matmixie.doc

Uwaga: Na początkowe zestawy zadań można odpowiadać do końca  23 stycznia 2017.

W razie dodatkowych pytań i uwag proszę o kontakt.  

Danuta Zarzycka, XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, im. Stefana Żeromskiego, ul. Platynowa 1, 00-808  Warszawa


Wojewódzki Konkurs Fotograficzny

Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni, już po raz czternasty ma zaszczyt zaprosić uczniów i nauczycieli szkół województwa pomorskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego, w tym roku hasło konkursu "Świat nas dzieli, miłość nas łączy".

REGULAMIN

konkurs fotograficzny regulamin-1


Gminny Konkurs Recytatorski z Języka Angielskiego pt. ,,AUTUMN’’  

Organizator konkursu:

 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W WICKU

 Kamila Sobolewska-Milczarczyk przy współpracy z pozostałymi nauczycielami języka angielskiego.

 

I. Cele konkursu:

 1. Pogłębianie wiedzy o literaturze anglojęzycznej.
 2. Doskonalenie umiejętności recytatorskich.
 3. Zainteresowanie uczniów poezją obcojęzyczną.
 4. Zachęcenie uczniów do prezentacji swoich umiejętności recytatorskich przed publicznością.
 5. Promocja i pomoc dzieciom utalentowanym językowo i artystycznie.

 II. Regulamin konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych w kategorii klas I-III i IV-VI.
 2. Każda szkoła jest odpowiedzialna za przeprowadzenie etapu szkolnego we własnym zakresie w celu wyłonienia 6 osób, które będą reprezentowały swoją szkołę.
 3. Konkurs odbędzie się w 23 listopada 2016 r. Prosimy o zgłoszenie szkoły do konkursu do 15 października.
 4. Każdy uczeń przygotowuje prezentację jednego nauczonego na pamięć wiersza w języku angielskim.
 5. Uczestnicy konkursu pojedynczo wchodzą na salę i przed komisją (3 nauczycieli) recytują wybrany przez siebie utwór.
 6. Podczas prezentacji dozwolone jest wykorzystanie środków artystycznych takich jak: mimika, gesty, ruch, strój czy inne rekwizyty.
 7. Uczestnicy konkursu mogą przygotować podkład muzyczny do swojego występu – prosimy o dostarczenie go na pendrive'ie lub płycie CD.

III. Kryteria oceny:

Przy ocenie pod uwagę brane są następujące aspekty:

- dobór repertuaru (0-3 punktów),

- stopień opanowania tekstu ( 0-5 punktów),

- interpretacja, wrażenia artystyczne (0-5 punktów),

- wymowa (0-5 punktów).

IV. Nagrody:

 1. Organizator przewiduje dla laureatów dyplomy i nagrody, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe.

V. Program konkursu:

 1. Przybycie uczestników godz. 9.15.
 2. Prezentacja utworów literackich - 9.30.
 3. Przerwa na podsumowanie wyników – praca komisji konkursowej.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu recytacji wierszy przez uczestników oraz po obradach jury.
 5. Wręczenie dyplomów i rozdanie nagród zwycięzcom.
 6. Podsumowanie konkursu, wspólna fotografia.

VI. Postanowienia końcowe:

 1. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga jury i organizator.
 2. Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie w bazie danych informacji osobowych.
 3. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Koordynator Konkursu, Kamila Sobolewska-Milczarczyk, telefon kontaktowy: 600-240-958, mail: kamka1980@onet.eu .

Prosimy o przesłanie imion i nazwisk uczestników oraz ich opiekunów do 10 listopada 2016 na adres mailowy: kamka1980@onet.eu

ELIMINACJE SZKOLNE ODBĘDĄ SIĘ 15 LISTOPADA NA 3 GODZINIE LEKCYJNEJ. SERDECZNIE ZAPRASZAMYsmile.


„Rodzina to nasze korzenie” – konkurs plastyczno – techniczny
dla klas III SP

 1. Wykonaj drzewo genealogiczne swojej rodziny.
 2. Ujmij w nim co najmniej trzy pokolenia.
 3. Zamieść fotografie lub narysuj portrety członków rodziny.
 4. Przy każdej osobie napisz imię i nazwisko, datę urodzenie i ewentualnej śmierci, stopień pokrewieństwa.
 5. Prace wykonaj na formacie A3 (duży blok), następnie naklej ją na sztywny karton i wykonaj ramę.
 6. Wszystkie prace wezmą udział w konkursie.
 7. W szkole zorganizowana zostanie wystawa tych prac.
 8. Prace oddajemy 15 listopada.
 9. Rozwiązanie konkursu na Festynie Rodzinnym 03.12.2016.

Regulamin konkursu literackiego
z okazji Roku Henryka Sienkiewicza

 Organizator: Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół w Wicku, nauczycielki j. polskiego w Zespole Szkół
w Wicku
Termin nadsyłania prac: środa, 30 listopada 2016
Cele konkursu:

- rozwijanie zdolności literackich i plastycznych uczniów Gminy Wicko
- popularyzacja utworów Henryka Sienkiewicza
Zasady konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla szóstoklasistów SP oraz uczniów Gimnazjum w Gminie Wicko.
2. Warunkiem uczestnictwa  w konkursie jest napisanie przez ucznia wybranego utworu literackiego
bądź literacko-plastycznego w formie:

-opowiadania historycznego osadzonego w dowolnej epoce historycznej od czasów najdawniejszych po historię najnowszą,

albo

 -legendy, która osadzona będzie w autentycznym miejscu w Gminie Wicko
 i związana będzie z historią tych ziem,

 albo

-komiksu, związanego z historią wybranego miejsca, człowieka bądź przedmiotu, osadzonych na ziemiach Gminy Wicko.

3. Prace powinny być przygotowane w formie wydruku  i napisane czcionką Times New Roman 14. Wyjątek stanowią komiksy - można je wykonać ręcznie bądź w formie wydruku komputerowego z użyciem dowolnej czcionki.

4. Prace  należy opatrzeć godłem plastycznym bądź pseudonimem, a prawdziwe dane autora ukryć w zaklejonej kopercie, również podpisanej godłem. Dane powinny zawierać imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz opiekuna lub nauczyciela bądź rodzica, a także nazwę szkoły oraz klasę, do której chodzi uczeń wraz z numerem kontaktowym.

5. Na gotowe utwory czekamy do 30 listopada 2016. Decyduje data stempla pocztowego. Uroczystość podsumowania konkursu i rozdania nagród odbędzie się w Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkół w Wicku w grudniu 2016. O dokładnym terminie organizatorzy poinformują po zgromadzeniu wszystkich prac.

6. Głównymi fundatorami nagród w konkursie są: Muzeum Historii Polski w Warszawie, Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, Filmoteka Narodowa w Warszawie, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Wydawnictwo BOSZ w Olszanicy, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Biuro Festiwalowe Impart 2016 - Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016, Szwedzka Akademia w Sztokholmie.

7. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować do p. Magdaleny Kubiak, Doroty Halas lub Anny Wójtowicz-Dobrek. Nr tel. do biblioteki: 59 8611167, wew. 26.


 

Z okazji Dnia Języków Obcych i Unii Europejskiej w naszej szkole zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznycm "Co kraj, to obyczaj - Kraje Unii Europejskiej". Prace w dowolnej technice i formacie, dotyczące dowolnego kraju UE lub Unii Europejskiej jako całości, prosimy przynosić do nauczycieli języków obcych do czwartku, 5 maja 2016. Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach wiekowych: I-III SP, IV-VI SP, I-III Gim.


 

Zapraszam do udziału w Powiatowym Konkursie Chemicznym dla gimnazjalistów, organizowanym 3 czerwca 2016 przez Gimnazjum nr 2 w Lęborku. Szczegóły oraz zapisy ( do 7 maja) u Izabeli Kotlarz.


 UWAGA!

ZAPRASZAMY UCZNIÓW KL. I-III i IV-VI SP WICKO DO UDZIAŁU W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ,,MACMILLAN PRIMARY SCHOOL TOURNAMENT'' . KONKURS ODBEDZIE SIĘ 7 MAJA 2016 ROKU O GODZ. 9.30 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W LĘBORKU. SZCZEGÓŁY KONKURSU DOSTĘPNE SĄ U NAUCZYCIELEK JĘZYKA ANGIELSKIEGO,
P. KAMILI SOBOLEWSKIEJ-MILCZARCZYK I P. MAGDALENY WÓJCICKIEJ.

ETAP SZKOLNY ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK NA PIĄTEJ GODZINIE LEKCYJNEJ W SALI NR 8. ZAPRASZAMY!


 Uwaga Gimnazjaliści!

W piątek 29 kwietnia 2016, rusza kolejna edycja cyklicznego Omnibusa Sportowego Gimnazjum w Wicku. Ta mająca wieloletnią tradycję impreza w naszej szkole odbędzie się tym razem na małej sali gimnastycznej o godz. 9.00 rano. Zapraszamy ekipy trzyosobowe z wszystkich klas Gimnazjum w Wicku. Jak zwykle, czekają fajne nagrody i masa dobrej zabawysmile Na zgłoszenia czekają najpóźniej do czwartku, 28 kwietnia, organizatorzy Omnibusa: Izabela Lewicka, Katarzyna Monczak i Magdalena Kubiak.


 Uwaga!

Zapraszamy naszych gimnazjalistów do udziału w kolejnym konkursie biologicznym. Tym razem jest to Powiatowy  Konkurs Biologiczny "Był sobie człowiek". O szczegóły konkursu spytajcie p. Mirosławę Krzyżanowską.


 Serdecznie zapraszamy uczniów kl. IV-VI SP oraz gimnazjalistów do udziału w nowym konkursie organizowanym przez Słowiński Park Narodowy w ramach obchodów Dnia Ochrony Morza Bałtyckiego. O szczegóły pytajcie nauczycieli przyrody, geografii i biologii.

List zapraszający SPN

pismo_MBaltyckie-1


 Zapraszamy dzieci SP i młodzież gimnazjalną naszej szkoły do udziału w konkursie plastycznym  "Powiat lęborski  - moja mała ojczyzna", organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lęborskie.  Termin przekazania prac upływa 6 maja 2016. Szczegóły konkursu znajdują się na stronie Starostwa.

 


 

Serdecznie zapraszamy do eliminacji
45. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej
„Rodnô Mòwa”

Patronem bieżącej edycji Konkursu jest prof. Gerard Labuda,
a myślą przewodnią Jego słowa:
 „Ni ma Kaszëb bez Kaszëbów”.

Terminarz eliminacji Konkursu

Eliminacje szkolne przeprowadzane wg wewnętrznych ustaleń gminnych.

Eliminacje gminne do
 30 kwietnia 2016.

Eliminacje powiatowe do 15 maja 2016.

Wszelkich informacji udziela nauczyciel języka kaszubskiego Lucyna Prądzinska.

regulamin RM

Serdecznie zapraszamy!


 KONKURS PLASTYCZNY!!!

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie wspólnie ze Stowarzyszeniem Trefl Pomorze zapraszają dzieci uczące się języka kaszubskiego do udziału w konkursie plastycznym 
pt
. Aktywne Kaszuby. Krajobraz. Wydarzenia. Ludzie.

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie uczący się języka kaszubskiego. Prace można zaprezentować w 3 kategoriach:

I kategoria - klasy I-III szkoły podstawowej

II kategoria - klasy IV-VI szkoły podstawowej 

III kategoria - klasy I-III gimnazjum

 Wszelkich informacji dot. konkursu udziela nauczyciel języka kaszubskiego Lucyna Prądzinska.

 Termin oddawania prac u pani Lucyny Prądzinskiej do 31 marca 2016.

 Organizatorzy przygotowali dla uczestników konkursu nie lada niespodziankę!

Laureaci, jak i pierwsze 100 szkół, z których zostaną zgłoszone prace plastyczne, otrzymajązaproszenia dla dzieci uczących się języka kaszubskiego na mecz jednej z drużyn sportowych  Grupy Trefl w Ergo Arenie w Gdańsku,  podczas której laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w II połowie kwietnia 2016 r. podczas meczu jednej z drużyn Grupy Trefl.

 • Szkoła może zgłosić po 3 prace z każdej kategorii wiekowej;

 • Technika pracy plastycznej dowolna. Technika wykonania: taka jak kredki, pastele, mazaki, markery, akwarele, farby, ołówek. Dozwolone są również kolaże, wydzieranki, wyklejanki. Praca powinna zostać wykonana w kolorze, z pełnym zakomponowaniem tła.

 • Format nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.

 • Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w ERGO ARENIE w Gdańsku.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac w materiałach związanych z konkursem z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

Postanowienia końcowe:

 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora (o czym mowa w art. 50 ustaw z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora, a także w internecie.

 • Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 • Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami, wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. z późn. zm. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. z późn. zm. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.


Uwaga!

W poniedziałek, 14 marca 2016, w Bibliotece Szkolnej na drugiej lekcji odbędą się szkolne eliminacje uczniów SP do czwartej edycji konkursu recytatorskiego „Wiosenny powiew poezji im. Gustawa Holoubka”.


 Uwaga!

Zapraszamy uczniów kl. I-III SP Wicko  do udziału w Recytatorskim Konkursie Logopedycznym "Mistrz Poprawnej Wymowy". Konkurs odbędzie się 23 marca 2016 roku o godz. 12.00 w sali nr 9.  Szczegóły konkursu są dostępne u organizatorek,
p. Emilii Grudy-Sławińskiej i p. Katarzyny Kłos-Tuchalskiej.

 


 Uwaga!

Zapraszamy drugoklasistów SP z Gminy Wicko  do udziału w Gminnym Konkursie Matematycznym "LUBIMY MATEMATYKĘ" 2015/2016. Do etapu gminnego może zakwalifiować się dwoje uczniów z każdej klasy drugiej szkoły podstawowej, którzy w etapie szkolnym zdobyli najwięcej punktów. Etap gminny  odbędzie się w SP w Wicku 29 kwietnia 2016 w samo południe w sali nr 12. Szczegóły konkursu są dostępne u organizatorek (pań: Wioletty Bojas-Wenty i Emilii Grudy-Sławińskiej) pod numerem tel. ZS w Wicku.

 


KONKURS

Gimnazjum w Łęczycach organizuje Wojewódzki Konkurs Biologiczny pt. „Poznajmy las. Zwierzęta naszych lasów- ptaki” (3 osoby ze szkoły). Termin - 31 maja 2016
o godzinie 930

Jeśli będzie więcej osób chętnych, odbędą się eliminacje szkolne (w kwietniu).

  Chętnych proszę o zgłaszanie się do nauczycieli:
pani I. Kotlarz i pani M. Krzyżanowskiej


Zespół Szkół w Leśnicach

 

Gimnazjum w Leśnicach, Leśnice 18A

 

84-300 Lębork

 

splasy@poczta.onet.pl

 

 

Nadleśnictwo Lębork i Nadleśnictwo Cewice

 

 Konkursy

 

Leśnice, 1.03.2016

 

 Dyrektorzy Szkół,

 

Nauczyciele biologii

 

 W imieniu organizatorów, Szkoły im. Leśników Polskich w Leśnicach, mamy zaszczyt zaprosić do udziału w:

 

 Powiatowym Konkursie Biologicznym

 

pod hasłem „Bliżej lasu”.

 

 Konkurs organizowany jest pod patronatem Nadleśnictwa Lębork i Cewice odbędzie się 10 maja 2016 o godz. 9°° w Zespole Szkół w Leśnicach.

 

 REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO

 

BLIŻEJ LASU”

 

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

 

 Cele konkursu:

 

 1. Popularyzowanie wiedzy o lesie i Lasach Państwowych.

 2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży oraz wspieranie zdolnych uczniów w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań.

 3. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.

 4. Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

 5. Uwrażliwianie na piękno przyrody.

 6. Integracja ze środowiskiem leśników.

 

 Zagadnienia obowiązujące na konkursie:

 

 1. Budowa i różnorodność roślin, grzybów i porostów występujących w lesie.

 2. Struktura i funkcjonowanie ekosystemów, głównie ekosystemu leśnego.

 3. Rozpoznawanie drzew i krzewów leśnych na podstawie liści.

 4. Fauna lasu: chronione gady, ptaki, ssaki – rozpoznawanie.

 5. Wiedza ogólna o Nadleśnictwie Lębork i Cewice, ochrona przyrody na terenie obu nadleśnictw.

 

 Organizacja i przebieg konkursu:

 

 1. Przystępująca do konkursu szkoła, w drodze eliminacji wewnętrznych wyłania dwuosobowy zespół.

 2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

 

Etap I – test pisany indywidualnie przez każdego uczestnika. Wyniki indywidualne są sumowane i zaliczane na konto drużyny reprezentującej szkołę.

 

Etap II - drużynowy. Dwuosobowe drużyny odpowiadają wspólnie na pytania zamknięte oraz pytania otwarte dotyczące np.: rozpoznawania drzew, krzewów czy chronionych zwierząt leśnych.

 

 1. Zwycięża drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i nagrody.

 

Werdykt komisji jest ostatecznym rozstrzygnięciem konkursu.

 

Skład komisji:

 

- przedstawiciel Nadleśnictwa Lębork,

 

- przedstawiciel Nadleśnictwa Cewice,

 

- nauczyciele biologii.

 

Po zakończeniu konkursu odbędzie się uroczystość otwarcia Ścieżki dydaktyczno- przyrodniczej w Leśnicach zakończona poczęstunkiem. Orientacyjny czas zakończenia konkursu i uroczystości otwarcia Ścieżki godz.13:00.

 

 

 1. Zgłoszenie szkoły prosimy kierować do dnia 4 kwietnia 2016 na adres:

 

Zespół Szkół w Leśnicach

 

Leśnice 18 A

 

84-300 Lębork

 

tel./ fax. 59 861 20 88,

 

oraz e-mail: splasy@poczta.onet.pl

 

 

W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko opiekuna i uczestników.

zgoda na przetwarzanie danychzgoda na przetwarzanie danych

 

W dniu konkursu prosimy o przekazanie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów. Wzór zgody zostanie przekazany szkołom, które zgłoszą swój udział w konkursie.

 

 

W razie pytań, proszę o kontakt z panią Bogusławą Dominiecką, tel. 692508189.

 

 

Serdecznie zapraszamy

 

Organizator ZS Leśnice

 

 Literatura:

 

 1. Podręcznik do biologii dla gimnazjum„Puls życia 1”, dział IV: „Świat roślin” oraz temat 4 z działu III „Grzyby i porosty”.

 

Autor: M. Jefimow, M. Sęktas, Wyd. Nowa Era.

 

 1. Podręcznik do biologii dla gimnazjum „Świat biologii 1” , dział III: Budowa zewnętrzna i środowisko życia roślin. Autor M. Kłyś, J. Stawarz. Wyd. Nowa Era.

 

 1. Podręcznik do biologii dla gimnazjum „Puls życia 3”, dział III: „Ekologia”. Autor: B. Sągin, A. Boczarowski, M.Sęktas. Wyd. Nowa Era.

 2. Prezentacje dotyczące Nadleśnictwa Lębork i Cewice ( materiały zostaną przekazane do szkół, które zgłoszą swój udział w konkursie).

 3. Tablice szkolne z chronionymi gadami, ptakami i ssakami leśnymi, ogólnodostępne przewodniki umożliwiające rozpoznawanie drzew i krzewów leśnych na podstawie zdjęć i okazów naturalnych.

 


 Szkoła Podstawowa nr 5 w Lęborku

 

zaprasza do udziału
w
Powiatowym Konkursie na Kaszubską Pisankę Wielkanocną.

 

Zasady uczestnictwa:

 

 • pisanka ma przedstawiać elementy charakterystyczne dla regionu Kaszub (np. wzory kaszubskie, miejsca charakterystyczne dla naszego regionu, elementy związane z kulturą Kaszub),

 • pisanki należy wykonać w formie przestrzennej,

 • technika ozdabiania jest dowolna,

 • prace należy wykonać indywidualnie.

 

Pisanki będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy I-III i IV-VI.

 

 Każda szkoła może dostarczyć nie więcej niż 10 prac (po 5 z każdej kategorii).

 

 Termin składania prac: 9 marca 2016

 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nazwisk, zdjęć i informacji o laureatach.

 

Podsumowanie konkursu odbędzie się 17 marca 2016. Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatorów.

 

 Wszelkich informacji udziela nauczyciel języka kaszubskiego Lucyna Prądzinska.

Konkursy

 


Serdecznie zapraszam

wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym

„TACY SAMI…” - „Autyzm: wiem, rozumiem, pomagam”

organizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu

Niebieski Skarb” z Lęborka.

Poniżej znajduje się regulamin konkursu. Prace należy składać do pedagoga - Aleksandry

Nadworskiej do 14 marca 2016.

 

Regulamin-konkurs-plastycznego-AUTYZM-2016-PDF

Regulamin konkursu

 


 Uwaga!

Pani Lucyna Prądzinska, nauczycielka języka kaszubskiego w naszej szkole, serdecznie zaprasza chętnych trzecioklasistów SP Wicko do udziału w nowym konkursie. Szczegóły poniżej:

REGULAMIN

I Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego

Czy znasz tę baśń?”

dla uczniów klas III szkół podstawowych województwa pomorskiego

na rok szkolny 2015/16

 I. Cele konkursu:

 • rozbudzenie zainteresowania książką i zachęcenie do czytania;

 • doskonalenie umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce;

 • propagowanie znajomości baśni i legend regionu, w którym mieszkamy;

 • promocja języka kaszubskiego;

 • wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych kompetencji.

 

II. Ustalenia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Częstkowie.

 2. Konkurs jest przeznaczony dla szkół, w których w klasach III szkoły podstawowej jest nauczanyjęzykkaszubski jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy.

 3. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 4. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:

 • Etap I, dalej zwany eliminacjami szkolnymi,

 • Etap II, dalej zwany finałowym.

 1. W eliminacjach szkolnych mogą brać udział wszyscy uczniowie z klas III szkoły podstawowej.

 2. Za organizację I etapu konkursu, odbywającego się na terenie szkoły odpowiada nauczyciel nauczania

          wczesnoszkolnego wyznaczony przez dyrektora, dalej zwany koordynatorem.

      7. Obowiązkiem nauczyciela koordynatora jest:

 • zgłoszenie szkoły do konkursu,

 • przekazanie informacji o Regulaminie konkursu rodzicom i uczestnikom,

 • przeprowadzenie eliminacji szkolnych,

 • przesłanie protokołu (załącznik nr 3) z eliminacji szkolnych,

 • udział w etapie finałowym jako opiekun szkolnej drużyny.

 1. Terminarz konkursu znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą dostępne pod adresem e-mail:

         szkola_czestkowo@interia.pl oraz pod numerami telefonu: 58 676 12 97, 512121855.

       10. Zgłaszający odpowiada za podanie poprawnych i czytelnych danych kontaktowych.

       11. Autorzy zadań nie mogą przygotowywać uczniów lub własnych dzieci do udziału w konkursie.

       12. Finaliści i laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia.

 

III. Zgłoszenie udziału w konkursie:

 1. Do dnia wyznaczonego w załączniku 1. należy zgłosić do organizatorów chęć przystąpienia do konkursu.

 2. Zgłoszenie (załącznik nr 4) należy przesłać pocztą elektroniczną, na

           adres: szkola_czestkowo@interia.pl

 

IV. Przebieg konkursu:

 • Konkurs w I etapie odbywać się będzie na terenie szkół. Za jego przeprowadzenie odpowiadają 

nauczyciele koordynatorzy, którzy wybierają sposób i zakres przeprowadzenia eliminacji w swojej szkole.

 • Zadaniem eliminacji jest wyłonienie dwóch uczniów, którzy jako drużynabędą reprezentowali szkołę w

finale konkursu. Nazwiska tych uczniów należy wpisać do protokołu (załącznik nr 3) i jak najszybciej, nie

później niż w dniu podanym w terminarzu, przesłać do organizatorów.

 • Nauczyciel koordynator jest zobowiązany do uzyskania od Rodziców tych uczniów zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu (załącznik nr 2).
 • Wypełnione druki przechowuje nauczyciel koordynator.
 • Organizatorzy potwierdzą drogą mailową prawidłowość przesłanego protokołu i uczestnictwo szkoły w etapie II konkursu.
 • Konkurs w etapie II będzie miał formę pisemną i ustną opracowaną przez organizatorów w postaci różnorodnych zadań. Uczniowie będą musieli wykazać się wiedzą na temat przeczytanych baśni i legend, znać podstawowe zwroty w języku kaszubskim. Czeka ich również wspaniała zabawa.
 • Powołane zostanie jury konkursowe składające się z organizatorów konkursu oraz gości specjalnych, którzy czuwać będą nad poprawnym przebiegiem konkursu i wyłonieniem laureatów.
 • Decyzja jurorów dotycząca wyników konkursu jest ostateczna i nie podlega zmianie.
 • Organizatorzy zapewniają uczestnikom słodki poczęstunek.
 • Sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzyga organizator.

 

VII. Kontakt

1.W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się drogą emailową: szkola_czestkowo@interia.pl,

tytułując maila: KONKURS BAŚNI lub telefonicznie: 58 676 12 97, 512121855

2. Organizatorzy kontaktując się ze szkołami w sprawach konkursu używać będą tytułu maila: KONKURS BAŚNI

 

VIII. Wykaz baśni i legend

 1. Stworzenie Kaszub”

 2. Tabaka”

 3. Stolemy”

 4. Diabelski kamień”

 5. Zatopienie Helu”

 6. Mikołajek nadmorski”

 7. Wdzydzana”

 8. Zaczarowana księżniczka”

 9. Wejherowo”

 Prosimy o skorzystanie z książki Janusza Mamelskiego pt.: „Legendy kaszubskie”, Wyd. Region, Gdynia 1998-2008 (wydanie III - zmienione i rozszerzone).

Zał. 1 Zał. 1

Zał. 2 Zał. 2

Zał. 3 Zał. 1

Zał. 4 Zał. 4


Uwaga!

Uczniów ZS Wicko z wszystkich klas zapraszamy do udziału w szkolnym etapie ogólnopolskiego konkursu poetyckiego w Płocku i zachęcamy do pisania wierszy. Wasze próby poetyckie (3 do 5. utworów) należy dostarczyć do p. Doroty Halas, polonistki SP lub do Biblioteki Szkolnej. Najlepsze wiersze będą reprezentować naszą szkołę w Płocku. Macie czas do 29 lutego.

Szczegóły ogólnopolskiego konkursu znajdują się na stronie płockiego organizatora.


 

Uwaga!

 PANGEA Międzynarodowy Konkurs Matematyczny
2015-2016 

 Organizatorami Konkursu Matematycznego Pangea są Międzynarodowe Szkoły Meridian i Uczelnia Vistula.

 Założenie:

Propagowanie matematyki wśród młodzieży

 Cele:

- zwiększyć motywację i zainteresowanie uczniów nauką

 

- ocenić poziom wiedzy uczniów

 

- rozwijać zdolności uczniów do nauki i zapewnić im integrację

 

- nagrodzić najlepszego ucznia

KATEGORIE

Szkoła podstawowa: klasy 4, 5, 6

Gimnazjum: klasy 1, 2, 3

ZGŁOSZENIA

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Liczba uczestników nie jest ograniczona. Przyjmowanie zgłoszeń zakończy się 12 lutego 2016.

PYTANIA KONKURSOWE PANGEA i ETAPY KONKURSU

 1.    ETAP   3 MARCA

Testy Pangea z lat ubiegłych oraz inne  szczegóły można znaleźć na stronie internetowej (www.pangea.edu.pl)

 150 najlepszych osób w każdej kategorii uzyska prawo do uczestnictwa w etapie finałowym.

2.      ETAP FINAŁOWY  29 KWIETNIA

Miejsce: Uczelnia Vistula (ul. Stokłosy 3, 02-787  Warszawa) i Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu (ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław)

Termin: 29 kwietnia

Uczestnicy: 150 osób zakwalifikowanych w każdej kategorii.

Opiekun konkursu w szkole: Ewa Jańczuk


Uwaga!

Zapraszamy do udziału w konkursie przyrodniczym "Ochrona przyrody w Słowińskim Parku Narodowym i Nadleśnictwie Lębork". Szczegóły w załącznikach:

Zakres wiadomości na konkurs przyrodniczy

 

 

 

 

Zakres wiadomości na konkurs przyrodniczy

Pismo przewodniePismo przewodnie

RegulaminRegulamin


REGULAMIN
GMINNEGO KONKURSU
WIEDZY O WARSZAWIE DLA KLAS III

Konkursy

CELE:

 1. Propagowanie wiedzy o stolicy wśród uczniów klas III SP.
 2. Uwrażliwienie dzieci na piękno naszej stolicy.
 3. Rozróżnianie i nazywanie wybranych zabytków Warszawy.
 4. Prezentacja legend związanych z przeszłością naszej stolicy.

  Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Każda klasa III zgłasza jedną drużynę składającą się z trzech osób.

 2. Imienne listy uczestników wraz z nazwiskiem opiekuna prosimy przesłać do 29.01.2016 roku na adres: 

 

Zespół Szkół w Wicku

Szkoła Podstawowa

im. Jana Brzechwy w Wicku

84-352 Wicko

lub telefonicznie: tel. 598611167 

 1. Konkurs obejmuje tematykę związaną ze znajomością naszej stolicy – Warszawy (zabytki, władze miasta, pomniki - ogólne wiadomości o Warszawie).

Wymagana będzie również znajomość następujących legend Wandy Chotomskiej:

 • "Wars i Sawa"

 • "Złota kaczka"

 • "Bazyliszek"

 1. Konkurs odbędzie się 10.02.2016 r. o godzinie 1200 w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku w sali nr 14.

 2. W skład komisji konkursowej wchodzą:

- p. Halina Badzioch

- p. Aleksandra Nadworska

- p. Mirosława Mordaszewska
                                                                                                                                             Organizatorzy:

 mgr Halina Badzioch

mgr Mirosława Mordaszewska


Uwaga!

Pałac Młodzieży w Warszawie zaprasza do udziału w 31 edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Warszawa moja stolica".

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 4-19 lat z przedszkoli, szkół wszystkich typów, placówek wychowania pozaszkolnego. Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne, prace zbiorowe NIE BĘDĄ oceniane.

Technika wykonania prac:
* malarstwo na papierze, rysunek, collage
Format prac A2 (420mm x 594 mm) lub A3 (297 mm x420 mm)
* malarstwo na szkle, płótnie, grafika, rzeźba, ceramika, batik, tkanina
Format prac dowolny, ale nie większy niż 500 mm x 700 mm.

Na odwrocie każdej pracy należy zamieścić metryczkę z następującymi danymi:

a) imię i nazwisko uczestnika
b) wiek uczestnika
c) imię i nazwisko nauczyciela
d) adres i telefon placówki
e) e-mail placówki

Prace na konkurs należy dostarczyć do 30 stycznia 2016 roku na adres:

Pałac Młodzieży
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa

z dopiskiem ”Warszawa moja stolica”

Rozstrzygnięcie konkursu w kwietniu 2016 r.

XXXI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
pt. „WARSZAWA MOJA STOLICA”REGULAMIN KONKURSU

1.Cele konkursu
-zainteresowanie stolicą Polski jej historią, architekturą, zabytkami
-rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
-prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej2. Organizator konkursu
Pałac Młodzieży w Warszawie

3.Tematyka prac związana z Warszawą np. ruch uliczny, parki, mosty, teatry, wesołe miasteczko, pomniki, kościoły itp.

4.Wiek uczestników
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 4-19 lat z przedszkoli, szkół wszystkich typów, placówek wychowania pozaszkolnego.Dziecko do konkursu może przygotować tylko jeden nauczyciel.

5.Technika i format
* malarstwo na papierze, rysunek, collage -format A2 / 420mm x 594 mm / lub A3 / 297 mm x420 mm /
* malarstwo na szkle, płótnie, grafika, rzeźba, ceramika, batik, tkanina - format dowolny ale nie większy niż 500 mm x 700 mm
Prac prosimy nie oprawiać w passe-partout.

6. Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację według wzoru:
a) imię i nazwisko uczestnika
b) wiek uczestnika
c) imię i nazwisko nauczyciela
d) adres i telefon placówki
e) e-mail placówki
Prace zbiorowe nie będą uwzględniane.7.Prace płasko zapakowane / nie zrolowane / prosimy przesłać na adres :
Pałac Młodzieży
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
z dopiskiem ”Warszawa moja stolica”

8.Termin składania prac upływa 30 stycznia 2016 r.
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.

9. O wynikach konkursu zostaną powiadomione listownie tylko te placówki z których będą nagrodzeni laureaci konkursu. Protokół jury konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Pałacu Młodzieży - www.pm.waw.pl
Uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród nastąpi w kwietniu 2016 r.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Pałacu Młodzieży
- telefon 506 469 429 (godz. 15-18)

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych./Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz.926 z póź. zm.

Konkurs należy do kategorii:

Termin zgłoszeń: 30/01/2016

Termin rozstrzygnięcia: kwiecień 2016

Termin ogłoszenia wyników: kwiecień 2016

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 4-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Typ: indywidualny


 

KONKURS PLASTYCZNY

 

Serdecznie zapraszam uczniów naszej szkoły do udziału w XIV edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego pt. „ INNE SPOJRZENIE”. Tegoroczny motyw przewodni to: „TU I TERAZ”. Prace wykonane w różnych technikach (pastele, farby plakatowe, colage, rysunek) na formacie A3 należy dostarczyć do 10 marca 2016 do nauczyciela plastyki, Bolesława Mielewczyka. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.innespojrzenie.sosnowiec.pl. Informacji na temat konkursu również udziela Bolesław Mielewczyk.


Uwaga!

Kolejny konkurs w Bibliotece Szkolnej ZS Wicko dla naszych uczniów. Tym razem będzie to:

Konkurs interdyscyplinarny dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Wicku upamiętniający twórczość braci Jakuba i Wilhelma Grimmów.

Szczegóły w załączniku:

Konkurs interdyscyplinarny_bracia Grimm


 

Dnia 17 marca 2016 roku 50. uczniów naszej szkoły weźmie udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2016”.

 

Życzymy im samych najwyższych wyników.


W środę, 27 stycznia 2016, na 5 godzinie lekcyjnej w sali nr 31 odbędzie się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego "Matman". Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum. Wszystkich zainteresowanych uczniów proszę o zgłszanie się do dnia 25 stycznia do godziny 12.00 do nauczycieli matematyki.

                                                                     Andrzej Bladoszewski

 

REGULAMIN X WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „MATMAN” z warsztatami informatycznymi

1. ORGANIZATOR:

Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum w Potęgowie

Patronat honorowy

  • Wójt Gminy Potęgowo
  • Dyrektor Zespołu Szkół w Potęgowie

2. ADRESAT KONKURSU:

-  Uczniowie klas I-III gimnazjum z województwa pomorskiego.

 3. CELE KONKURSU:

-  popularyzowanie matematyki wśród uczniów,

-  rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych,

-  pobudzanie twórczego myślenia,

-  przygotowanie do wykorzystywania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu problemów.

 4. ZADANIA KONKURSU:

-  stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia i porównania posiadanego poziomu wiadomości i umiejętności matematycznych,

-  wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym.

 5. ZAKRES MATERIAŁU:

-  tematyka zadań konkursowych obejmuje program nauczania matematyki dla poszczególnych klas,

- tematem przewodnim zadań dla klas I - edukacja (szkoła), dla klas II - ekologia (przyroda) i dla klas III-  ekonomia.

-  jeżeli zadanie będzie wykraczało poza program nauczania to szczegółowe informacje i wyjaśnienia będą podane w treści zadania.

 6. ORGANIZACJA KONKURSU:

- Konkurs składa się z trzech etapów:

a)  Etap szkolny – termin eliminacji: do 31 stycznia 2016 roku w macierzystych szkołach.

b)  Etap powiatowy – 19 marca 2016 r.(sobota) o godz. 900 w Zespole Szkół w Potęgowie

c)  Etap wojewódzki –20 maja 2016 roku (piątek) godz. 1300 w Zespole Szkół w Potęgowie.

-  Każdy etap konkursu podzielony jest na trzy kategorie wiekowe (uczniowie z klas I, II i III).

 Przebieg I etapu:

 a)  Eliminacje konkursu na pierwszym etapie przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły  do 31 stycznia 2016 r. Na tym etapie uczniowie rozwiązują zestaw zadań  przesłany przez organizatora. Czas trwania eliminacji 45 minut.

b)  Do drugiego etapu należy zakwalifikować 9 uczniów z najlepszymi wynikami

      (3 z klas I, 3 z klas II i 3 z klas III).

c)  Szkolna Komisja Konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonych eliminacji ( dane uczniów zakwalifikowanych do etapu II, ilość zdobytych punktów, imię i nazwisko nauczyciela uczącego) i przesyła go w terminie do 15 lutego 2016 r. na adres organizatora pocztą, faxem lub e-mailem.

  Przebieg II etapu:

a)  Drugi etap konkursu przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Potęgowie 19 marca 2016 roku o godz. 9.00 w Zespole Szkół w Potęgowie. Na tym etapie uczniowie rozwiązują zadania otwarte  przygotowane przez Wojewódzką Komisję Konkursową.

b)  Czas trwania konkursu- 90 minut.

c) Do etapu wojewódzkiego zostanie zakwalifikowanych 10 uczniów z największą liczbą punktów z każdego poziomu (łącznie 30 uczniów)- w wyjątkowej sytuacji dopuszcza się zakwalifikowanie większej liczby uczniów (w przypadku tej samej liczby punktów).

d)  Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.zspotegowo.pl/

 w zakładce konkursy/ Matman

   Przebieg III etapu:

a)  Trzeci etap konkursu przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Potęgowie 20 maja 2016 roku w Zespole Szkół w Potęgowie.     Na tym etapie uczniowie rozwiązują test złożony z zadań otwartych przygotowany przez Wojewódzką Komisję Konkursową. Czas trwania konkursu- 60 minut.

b)  W sytuacji, gdy kilku uczniów uzyska tę samą ilość punktów, komisja weźmie pod uwagę ilość punktów zdobytych na wcześniejszych etapach. W przypadku braku rozstrzygnięcia, zostanie przeprowadzona dogrywka (dodatkowe zadanie).

c)  Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów.

d)  Wyniki konkursu zostaną podane tego samego dnia.

 7. WARSZTATY INFORMATYCZNE:

 Dla uczestników III etapu konkursu, oczekujących na wyniki, zostaną zorganizowane warsztaty informatyczne.

 8. NAGRODY:

 Uczestnicy III etapu konkursu otrzymają dyplomy, a laureaci pierwszych miejsc puchary i nagrody rzeczowe.

 


 

Uwaga uczniowie ZS Wicko!

 

Nowy konkurs poetycki w Damnie: hasło "Piosenka jest dobra na wszystko".
http://www.zsdamno.pl/konkurs-poetycki.html

 

O szczegóły pytajcie nauczycieli języka polskiego lub bibliotekarza, jeśli chcecie napisać wiersz. Jeśli chcecie przygotować utwór muzyczny, pomocą służy p. Natasza Konopacka, nauczycielka muzyki. Zapraszamy:)

 

 

 

 

c) 2009-2021 by szkolawicko.pl
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem