Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Wicku

ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko
tel./fax: 59 8611167
spwicko@szkolawicko.pl
Zespół Szkół w Wicku
Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku
Strona Główna / Biblioteka Szkolna / Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

REGULAMIN BIBLIOTEKI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W WICKU

  • 2

    Czytelnia i wypożyczalnia

    

   1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice/prawni opiekunowie uczniów.
   2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

    

   • wypożyczając je do domu,
   • czytając lub przeglądając na miejscu,
   • wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych.

    

   1. Dostęp do zbiorów jest wolny. Przeglądane książki i dokumenty należy odkładać w to samo miejsce bądź oddać je bibliotekarzowi lub dyżurującemu uczniowi z koła bibliotecznego.
   2. W pomieszczeniu Biblioteki obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
   3. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).

    

   1. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.

    

   1. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

    

   1. Wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu po ustaleniu terminu ich zwrotu z bibliotekarzem.
   2. Zbiory audiowizualne oraz czasopisma wypożyczane są do domu po uzgodnieniu z bibliotekarzem. Wyjątek stanowią adaptacje lektur szkolnych – te wypożycza się jedynie nauczycielom.
   3. Z programów multimedialnych można korzystać na miejscu lub w pracowni komputerowej.
   4. Zasady korzystania z komputera określa osobna część regulaminu.
   5. Jednorazowo można wypożyczyć do 5. książek na okres 2. tygodni (lektury do miesiąca). Uczniowie przygotowujący się do konkursów, a także dorośli mogą wypożyczać większą liczbę książek (max. 10).
   6. Nauczyciele mogą wypożyczać pomoce dydaktyczne (np. słowniki, atlasy, plansze dydaktyczne) do klasopracowni na okres całego roku szkolnego. W czerwcu wszystkie wypożyczone pomoce muszą zostać zwrócone do biblioteki. Za zagubienie lub zniszczenie wypożyczonych pomocy dydaktycznych odpowiedzialny jest wypożyczający je nauczyciel. W razie zgubienia lub zniszczenia pomocy dydaktycznej nauczyciel zobowiązany jest do odkupienia takiego samego lub zbliżonego tematycznie egzemplarza.

    

   1. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
   2. Pod koniec roku szkolnego książki (inne dokumenty) powinny być zwrócone w wyznaczonym terminie. Wypożyczenia w następnym roku szkolnym są zabronione do momentu rozliczenia się z zaległościami. Inne osoby nie mogą wypożyczać książek w zastępstwie czytelnika, który zalega z oddaniem wypożyczonych książek.
   3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną zbliżoną tematycznie o równej wartości. O akceptacji zamiany zagubionego/zniszczonego egzemplarza na inny decyduje bibliotekarz. Czytelnik zobowiązany jest odkupić dokładnie te same lektury, które zostały przez niego zniszczone lub zagubione.
   4. Podręczniki dotacyjne uczniowie i nauczyciele wypożyczają na cały rok szkolny.
   5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika dotacyjnego czytelnik musi go odkupić lub zapłacić za niego wg ceny podręczników dotacyjnych podanych na stronie MEN po ustaleniu z bibliotekarzem.
   6. Uczniowie, którzy nie oddali w czerwcu wszystkich podręczników dotacyjnych z poprzedniej klasy, nie mogą wypożyczyć następnych podręczników i innych książek do momentu, gdy nie rozliczą się z biblioteką.
   7. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
   8. W bibliotece należy zachować ciszę.
   9. W bibliotece czytelnicy mogą samodzielnie korzystać zarówno z części czytelnianej i komputerowej, jak i z wypożyczalni. Do spożywania ewentualnych małych posiłków (napój, kanapka) służą tylko i wyłącznie oddalone od księgozbioru i stanowisk komputerowych stoliki i krzesła. Istnieje jednak zakaz dzielenia się żywnością z innymi uczniami.
   10. W pracy biblioteki pomagają członkowie koła bibliotecznego.
   11. Biblioteka jest pracownią szkolną, która udostępnia książki i inne źródła informacji, tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią multimedialną, rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyki czytania i uczenia się, organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną.

    

   1. Biblioteka jest miejscem spotkań czytelników z książkami, dokumentami edukacyjnymi, pomocami dydaktycznymi, stanowiskami multimedialnymi oraz z innymi czytelnikami, umożliwiającym wykonywanie zadań domowych, odpoczynek, zabawy edukacyjne oraz przygotowanie się do konkursów, turniejów, olimpiad itp.
   2. W bibliotece oraz korytarzu prowadzącym do biblioteki nauczyciel - bibliotekarz może prowadzić zajęcia m. in. z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej. W momencie trwania zajęć w bibliotece może przebywać jedynie ta grupa uczniów, która ma wtedy zaplanowaną lekcję biblioteczną.
   3. Biblioteka organizuje lub współtworzy z innymi (samorządem uczniowskim, wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami/prawnymi opiekunami) działania popularyzujące czytelnictwa na terenie szkoły (organizowanie wystaw, konkursów, działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, spotkań autorskich itp.).
   4. Biblioteka szkolna nawiązuje w tym zakresie również współpracę z innymi bibliotekami oraz instytucjami kultury i edukacji w Polsce i za granicą.

    

   1. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach to 48 godzin. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne. Po przyjęciu książek od użytkownika będą one odkładane przez nauczyciela bibliotekarza w wyznaczone do kwarantanny miejsce.
   2. Odizolowane egzemplarze będą oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie będą włączone do użytkowania.
   3. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (wyznaczony regał).

    

   1. Pomieszczenia biblioteki są regularnie wietrzone.

    

   1. Regularnie czyszczone są i dezynfekowane powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

    

  • Stanowiska komputerowe

   

   

  1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.
  2. Stanowiska komputerowe oraz sprzęt komputerowy jest na bieżąco dezynfekowany przez pracownika biblioteki szkolnej.
  3. Wszyscy korzystający z komputerów mają obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin.
  4. Stanowisko komputerowe w bibliotece służy przede wszystkim do celów edukacyjnych, do poszukiwań materiałów w multimedialnych programach dostępnych w bibliotece oraz w zasobach Internetu, do wykonywania prac dla nauki własnej i na zajęcia lekcyjne.
  5. Nie można wykorzystywać komputera do gier komputerowych.
  6. Programy są udostępniane jedynie na miejscu. Nie ma możliwości wypożyczenia ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni informatycznej.

   

  1. Korzystać można tyko z zainstalowanych programów. Zabrania się samodzielnego instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu oraz ustawieniach systemowych.
  2. Uczniowie mogą używać własnych nośników pamięci za zgodą bibliotekarza. Przed korzystaniem z własnego nośnika pamięci uczeń ma obowiązek oddania nośnika bibliotekarzowi w celu przeskanowania go programem antywirusowym.
  3. Uczeń może skorzystać z pomocy nauczyciela w tworzeniu dokumentu.
  4. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2. osoby.
  5. Uczniowie są zobligowani do zachowania dystansu społecznego względem siebie, co najmniej 1,5 metra.
  6. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
  7. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
  8. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.
c) 2009-2020 by szkolawicko.pl
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem