Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Wicku

ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko
tel./fax: 59 8611167
spwicko@szkolawicko.pl
Zespół Szkół w Wicku
Opłaty
Strona Główna / Stołówka / Opłaty

 

Opłaty

Źródło obrazka: https://openclipart.org/


Uwaga! W czerwcu nie jest możliwe zakupienie dodatkowego obiadu
ani odpisanie zakupionego wcześniej obiadu.

 Ceny za obiady w czerwcu 2019: 

dzieci: 12 obiadów x 3,50 zł = 42,00 zł
dorośli: 12 obiadów x 7,00 zł = 84,00 zł
 
Od  3 do 18 czerwca: 12 obiadów. 

 Przypominamy o TERMINOWYM opłacaniu obiadów w każdym miesiącu.

Płatności za obiady uiszczamy do 5. dnia roboczego każdego miesiąca według załączonego 
wzoru przelewu.

 

Płatne przelewem na konto szkoły:

75 9324 0008 0000 3997 2000 0040

Tytuł przelewu dla jednego ucznia:

imię i nazwisko ucznia, klasa, ilość obiadów, miesiąc.

W przypadku rodzin wielodzietnych i przelewu wspólnego:

nazwisko i imiona każdego z dzieci + klasy + przy każdym z imion dzieci ilość obiadów, miesiąc.

W przypadku stwierdzenia braku opłaty, 
15. dnia danego miesiąca korzystającemu ze stołówki nie zostanie wydany obiad.


Fragment zarządzenia (całość tekstu zarządzenia poniżej i w Ogłoszeniach) w sprawie: wprowadzenia ogólnych zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku, w tym wysokość opłat.

§ 5

W przypadku spożycia w danym miesiącu mniejszej liczby posiłków niż opłacona, należność za miesiąc następny pomniejsza się o kwotę stanowiącą iloczyn opłaty za jeden posiłek oraz ilość dni, w których nie korzystano z posiłków, z zastrzeżeniem ust. 3

Jeśli zwrot części opłat, w formie określonej w ust.1 jest niemożliwy, należna kwota jest wypłacana gotówką.

Warunkiem uzyskania zwrotu, o którym mowa w ust.1 i 2 jest zgłoszenie w formie pisemnej (elektronicznej na e-maila: obiadyzswicko@tlen.pl lub papierowej) niemożności korzystania z posiłku w stołówce w dniu poprzedzającym nieobecność lub najpóźniej do godzi. 800 dnia nieobecności. Zgłoszenie telefoniczne będzie honorowane tylko w przypadku doręczenia pisemnej informacji o nieobecności.


Uwaga!

Od 1 stycznia 2018 wzrosła cena za obiady w Stołówce. Cena obiadu ucznia wynosi teraz 3 zł 50 gr. Cena obiadu pracownika szkoły: 7 zł.


 Informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku posiada konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Łebie, w związku z czym wpłaty dokonywane w jego placówkach będą bez prowizji.

Przypominamy, że:

-       miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry w kwocie:

 dla ucznia – 3,50 zł za 1 obiad

dla pracowników – 7 zł za 1 obiad

-       odwołanie obiadów należy zgłosić dnia poprzedzającego nieobecność lub tego samego dnia do godz. 800 w wybranej formie:

 

·        telefonicznie  59 861 11 67 - sekretariat lub 603 091 396 - intendent

·        e-mailem:  obiadyzswicko@tlen.pl

·        osobiście.

 

 

 -       Godziny wydawania obiadów:

11.30 – 11.45 klasy I-III SP

12.30 – 12.45 klasy IV-VI SP

13.30 – 13.45 klasy VII SP - II i III G


Zarządzenie Nr SP-S.0141.16.2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

z dnia 29 grudnia 2017 r.

 

W sprawie: wprowadzenia ogólnych zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku, w tym wysokość opłat.

Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59, 949 i 2203), oraz art. 43 ust.1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1221) w porozumieniu z Wójtem Gminy Wicko na podstawie pisma nr RFn.3032.68.2017.SK z dnia 27 grudnia 2017 r. – w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów - zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się Ogólne zasady korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku, w tym wysokość opłat, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

 

§ 3

 

Traci moc zarządzenie nr ZS-S.0141.10.2011 z dnia 02 listopada 2011r.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2018 roku.


Zarządzenie Nr SP-S.0141.16.2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

z dnia 29 grudnia 2017r.

 

Ogólne zasady korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku, w tym wysokość opłat.

 

§ 1

Ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku mogą korzystać:

- uczniowie,

- nauczyciele

- pracownicy niepedagogiczni

 

§ 2

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń do korzystania z posiłków w stołówce przekracza możliwości organizacyjne stołówki, dyrektor szkoły przeprowadza rekrutację przyznając pierwszeństwo uczniom, o których mowa w § 1, z rodzin ubogich, objętych pomocą społeczną oraz z rodzin, w których rodzice pracują zawodowo, a następnie innym chętnym uczniom tej szkoły.

 

§ 3

Posiłki wydawane są w czasie długich przerw międzylekcyjnych:

w godz. 1130 -1145 uczniowie kl. I-III Szkoły Podstawowej

w godz. 1230- 1245 uczniowie kl. IV-VI Szkoły Podstawowej

w godz. 1330-1345 uczniowie kl. VII Szkoły Podstawowej ,II i III Gimnazjum.

 

§ 4

Opłata za posiłki wnoszona jest za miesiąc z góry do 5 dnia każdego miesiąca, np. za miesiąc styczeń do 5 stycznia.

 

§ 5

W przypadku spożycia w danym miesiącu mniejszej liczby posiłków niż opłacona, należność za miesiąc następny pomniejsza się o kwotę stanowiącą iloczyn opłaty za jeden posiłek oraz ilość dni, w których nie korzystano z posiłków, z zastrzeżeniem ust. 3

Jeśli zwrot części opłat, w formie określonej w ust.1 jest niemożliwy, należna kwota jest wypłacana gotówką.

Warunkiem uzyskania zwrotu, o którym mowa w ust.1 i 2 jest zgłoszenie w formie pisemnej (elektronicznej na e-maila:obiadyzswicko@tlen.pl lub papierowej) niemożności korzystania z posiłku w stołówce w dniu poprzedzającym nieobecność lub najpóźniej do godzi. 800 dnia nieobecności. Zgłoszenie telefoniczne będzie honorowane tylko w przypadku doręczenia pisemnej informacji o nieobecności.

 

§ 6

Ustala się opłatę za jeden obiad :

dla uprawnionych uczniów, zgodnie z § 1 – w wysokości równej wartości produktów niezbędnych do przygotowania posiłku,

dla nauczycieli uprawnionych, zgodnie z § 1 - w wysokości równej wartości produktów niezbędnych do przygotowania posiłku, powiększonej o części kosztów utrzymania stołówki

dla pracowników niepedagogicznych, zgodnie z § 1 – w wysokości równej wartości produktów niezbędnych do przygotowania posiłku, powiększonej o części kosztów utrzymania stołówki oraz stawkę podatku VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

 

Odpowiednie kwoty zestawiono w poniższej tabeli.

Szkoła

Opłata za ucznia

Opłata dla nauczycieli

Opłata pracowników niepedagogicznych

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy

w Wicku

3,50 zł, w tym:

- 3,50 zł „ wsad do kotła”

 

7,00 zł, w tym:

- 3,50 zł „wsad do kotła”.

- 3,50 zł za przygotowanie posiłku,

 

7,00 zł z VAT, w tym:

- 3,50 zł „wsad do kotła”.

- 2,98 zł za przygotowanie posiłku,

- 0,52 zł podatek VAT

 

 

§ 7

Regulacje porządkowe są zawarte w odrębnych przepisach, tj. Regulamin stołówki szkolnej.

 

c) 2009-2019 by szkolawicko.pl
wcag 2.0 - artwolan.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem