Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Wicku

ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko
tel./fax: 59 8611167
spwicko@szkolawicko.pl
Zespół Szkół w Wicku
Projekt "Uczeń na 5+"
Strona Główna / Projekty / 2012-2013 / Projekt "Uczeń na 5+"

   Od 1 października 2012 r.  ruszył w naszej szkole kolejny projekt pn.: „Uczeń na 5+" - wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Wicko” . Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, pod działanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).
   Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w Szkołach Podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Wicko.

Projekt

   Dla naszych uczniów przygotowano zajęcia wyrównawcze, między innymi z zakresu: trudności w czytaniu i pisaniu, edukacji matematyczno – przyrodniczej, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia logopedyczne, terapeutyczne a także dodatkowe zajęcia pomagające w rozwijaniu poszczególnych zainteresowań i uzdolnień.
   Projekt ma szczególny charakter ze względu na ideę indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. U dzieci biorących udział w projekcie zdiagnozowano potrzeby i możliwości edukacyjne w zakresie specjalistycznych trudności w uczeniu się, wad postaw lub zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania dzieci. Wyniki diagnozy wykazały, iż niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowych i specjalistycznych zajęć, wspomagających rozwój i edukację dzieci.
Projekt będzie trwał przez cały rok szkolny 2012/2013.

c) 2009-2021 by szkolawicko.pl
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem