Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Wicku

ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko
tel./fax: 59 8611167
spwicko@szkolawicko.pl
Zespół Szkół w Wicku
Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko
Strona Główna / Projekty / 2012-2013 / Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

 Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE


Zajęcia wyrównawcze z historii

Rok szkolny 2012/2013

Termin zajęć: piątek 12.45 – 13.30

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

 Zajęcia wyrównawcze są przeznaczone dla uczniów klasy IV-VI szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z historii. Dlatego z myślą o tych uczniach został opracowany program zajęć wyrównawczych, by uzupełnić ewentualne braki wiedzy z zakresu historii - utrwalać wiadomości i ćwiczyć umiejętności historyczne. Oprócz tego, priorytetem na zajęciach wyrównawczych jest motywacja do nauki, zwiększenie szansy na dobry wynik sprawdzianu po VI klasie.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Program ma również na celu dowartościowanie dzieci oraz podniesienie ich samooceny. Obejmuje on wymagania konieczne i podstawowe, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w edukacji uczniów mniej zdolnych. Poza tym uczniowie mają możliwość odrabiania prac domowych z historii pod kierunkiem nauczyciela, przygotowania się do następnej lekcji. Podczas zajęć korzystamy z pomocy zakupionych w ramach projektu, tj. atlasów, programów komputerowych.

Prowadząca zajęcia: Anna Burak

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

    Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego odbywają się we wtorki o godz. 13.45-15.20 i w piątki o godz. 13.45-14.30. W ramach zajęć pracujemy nad niwelowaniem braków, z którymi borykają się uczniowie w zakresie języka polskiego. By trudne zagadnienia uprościć, budujemy mapy mentalne, ćwiczymy formy wypowiedzi pisemnych, omawiamy zadania testowe. Metody aktywizujące, takie jak mapy, wykresy, rysunki, pozwalają wykorzystać mocne strony uczniów. W zależności od tego, czy uczeń jest słuchowcem, wzrokowcem czy kinestetykiem, staramy się wykorzystać tę umiejętność, by tekst, zadanie uczynić ciekawym, np. treść i wątki z lektur zamienić na rysunki, a  formy wypowiedzi wytłumaczyć za pomocą schematów. Formy pracy na zajęciach są grupowe, ale niejednokrotnie w stosunku do ucznia stosuje indywidualizację pracy, ze względu na tempo lub dodatkowe wyjaśnienia niezrozumiałych poleceń.  Wszystko po to, aby własne minusy zamienić na plusy.

                                                               Prowadząca zajęcia: Marzena Kietlińska-Antoniewicz 

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko ____________________________________________________________

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zajęcia te wspomagały uczniów, którzy z różnych przyczyn mieli problemy w opanowaniu wiedzy matematycznej. Na zajęciach wyrównawczych w miarę możliwości starałam się rozbudzać w moich uczniach  wiarę we własne siły. Starałam się stwarzać sytuację, w których mieli oni szansę odniesienia sukcesu na miarę swoich możliwości. Ponieważ w szkole szczególnie ważne jest stwarzanie przyjaznej atmosfery i pomaganie dziecku dobrze funkcjonować w społeczności szkolnej, starałam się, aby dzięki mojej pomocy dzieci łatwiej pokonywały trudności. Uwzględniałam indywidualne potrzeby dzieci i troszczyłam się, aby zapewnić wszystkim uczniom równe szanse.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Uczniowie ćwiczyli czytanie ze zrozumieniem, rozwiązywali łamigłówki matematyczne i ciekawe zadania, wymagające koncentracji uwagi, spostrzegawczości, pamięci oraz logicznego myślenia. Udowadniali również prawdziwość niektórych wzorów matematycznych.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Aby uatrakcyjnić zajęcia, często wykorzystywałam różne portale internetowe:www.interklasa.pl, www.matzoo.pl, www.pazyl.pl, www.gwo.pl, www.wsip.pl oraz programy matematyczne na płytach CD.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Uczniowie na zajęciach pracowali nie tylko indywidualnie, ale również w grupach i parach. Dzięki różnorodnym metodom, poznawały i fascynowały się światem matematyki. Postępy czynione przez uczniów w czasie zajęć nie podlegały ocenie szkolnej, jednak śledziłam je systematycznie, by po wykryciu luk móc w porę podjąć środki zaradcze.

Prowadząca zajęcia: Maria Gruszewska

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko____________________________________________________________

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
w klasach IV-VI (gr. 1)

Termin zajęć: środa, godz. 13.45 – 14.30

Ilość godzin w tygodniu: 1

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

 Założeniem prowadzonych zajęć jest wyrównanie braków edukacyjnych. Program obejmuje cztery główne zakresy: czytanie, pisanie, gramatyka, ortografia. Zakupione pomoce ułatwiają i urozmaicają pracę uczniom.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Dzieci rozwiązują krzyżówki, zapoznają się z zabawnymi tekstami, pracują na materiałach, które przygotowują je do rozwiązywania zadań, z którymi zetkną się podczas  sprawdzianu kończącego szkołę podstawową.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

 Przeprowadzone dotąd zajęcia obejmowały pisownię głosek „rz”, „ó”, „ch”, pisownię przeczenia „nie” z różnymi częściami mowy, pisanie krótkich form wypowiedzi, ogólne omówienie odmiennych części mowy. Konsultacje z nauczycielami prowadzącymi język polski pomagają na bieżąco kontynuować pracę rozpoczętą na lekcji. Dużo czasu poświęcamy na pamięciowe opanowanie rymowanek i wierszyków, które w zabawny sposób przypominają dzieciom, kiedy koniecznie należy postawić przecinek, na co wymienia się ó, pomagają zapamiętać wyjątki. Uczniowie wdrażani są także do krytycznej oceny prac własnych i kolegów, co ma skutkować zdobyciem umiejętności autokorekty, autokontroli i wzrostem samodzielności w pracy samokształceniowej.

Prowadząca zajęcia: Anna Michałowska

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko 


JĘZYK NIEMIECKI - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

       Od 2012/2013 roku szkolnego w Zespole Szkół w Wicku prowadzone są dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego w ramach Projektu „ZIELONE ŚWIATŁO DLA EDUKACJI” – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko. Uczniowie naszej szkoły uczęszczają zarówno na koła zainteresowań, jak i zajęcia wyrównawcze.
Jako nauczyciel języka niemieckiego prowadzę, zajęcia trzech kół (w szkole podstawowej) oraz dwóch zajęć wyrównawczych (jednego w szkole podstawowej, drugiego – w gimnazjum).       

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Głównym celem obu rodzajów zajęć jest rozwój kompetencji językowych, umożliwiających porozumiewanie się i działanie w języku obcym (środowisku obcojęzycznym). Celem zajęć wyrównawczych jest wyrównywanie braków i zaległości, zaś kół zainteresowań - utrwalanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej zasobu środków językowych i podstawowych sprawności językowych. Wszystkie zajęcia odbywają się w gabinecie języka niemieckiego na siódmej godzinie lekcyjnej. Gabinet wyposażony jest w laptop, rzutnik, ekran, radiomagnetofon z funkcją odtwarzania płyt CD, słowniki oraz liczne pomoce zakupione w ramach projektu „Zielone światło dla edukacji”.

                                                            Prowadząca zajęcia: mgr Anna Mielewczyk

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko 


Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
dla uczniów Gimnazjum w Wicku

 

Termin zajęć: grupa II – czwartek, godz. 13.45-14.30

                    grupa III – piątek , godz. 13.45- 14.30

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

   Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w ramach projektu pod nazwą „Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko” są realizowane  w  dwóch  grupach.  Każda  z  grup  spotyka  się  raz w tygodniu.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Głównym założeniem prowadzonych zajęć jest wyrównanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z języka polskiego. W trakcie zajęć uczniowie doskonalą technikę czytania ze zrozumieniem różnych tekstów kultury. Uczestnicy zajęć są motywowani do krytycznego odbioru utworów literackich. Ponadto uczniowie rozwijają umiejętność samodzielnego redagowania krótkich i dłuższych  tekstów  na  dany  lub  dowolny  temat, ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawność pod względem gramatycznym, stylistycznym, ortograficznym.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Uczniowie są wdrażani do samodzielnego uczenia się i poszukiwania wiedzy w różnych źródłach. W ramach spotkań uczniowie utrwalają zasady ortograficzne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na umiejętność stosowania ich w praktyce. Grupa, w której są uczniowie klasy III, rozwiązuje i analizuje próbne testy z języka polskiego. Do realizacji zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu, m.in. słowniki, zeszyty ćwiczeń, zbiory testów itp.

Prowadząca zajęcia: Ewa Chmielewska

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


 Zajęcia wyrównawcze z chemii

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

  Zajęcia wyrównawcze z chemii odbywają się w dwóch grupach - osobno dla pierwszych klas oraz dla drugich i trzecich łącznie. Młodzież najbardziej fascynują eksperymenty, które sami mogą wykonywać, dlatego też taką formę mają zajęcia wyrównujące braki z chemii.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Doświadczenia są podstawą w nauczaniu tego przedmiotu. Początkowo przygotowuje je prowadzący, ale już po kilku zajęciach młodzież ma własne pomysły, zaczyna surfować po Internecie w poszukiwaniu nowych i efektownych eksperymentów, które stają się podstawą do wyjaśniania zagadnień teoretycznych, poznawania właściwości substancji, omawiania przyczyn i skutków reakcji chemicznych. Młodzież   posługuje się sprzętem laboratoryjnym, używa odczynników chemicznych, poznaje naukowe metody pracy. Przy okazji na zajęciach można się sporo dowiedzieć o związkach chemicznych, występujących w naszym codziennym życiu, które często również są bazą do bardzo ciekawych doświadczeń. Z mąki ziemniaczanej i wody można wykonać fascynującą, mającą cechy cieczy i ciała stałego - ciecz nienewtonowską. Z sody i octu łatwo wyprodukować tlenek węgla (IV) i zbadać jego właściwości lub zrobić efektowny wulkan czy rakietę. Ulubionym doświadczeniem każdego początkującego chemika jest wykonanie świecy dymnej z saletry i cukru, co po dodaniu barwników i zastosowaniu profesjonalnego lontu daje doskonałe  efekty - zarówno dymne, jak i świetlne.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Wykonując doświadczenia, młodzież uczy się odpowiedzialności, wytrwałości i cierpliwości w oczekiwaniu na efekty. Rozwija umiejętności analizowania i wyciągania wniosków, w czym pomagają im zakupione książki z ćwiczeniami lateralnego i kreatywnego myślenia. Dlaczego uczniowie lubią zajęcia z chemii? Bo to ciekawa przygoda.

Prowadząca zajęcia: Izabela Kotlarz

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


Zajęcia wyrównawcze z biologii

Termin zajęć: wtorek

Ilość godzin w tygodniu: 1
 Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Założeniem jest wyrównywanie braków edukacyjnych z zakresu fizjologii i anatomii człowieka. Indywidualizacja pracy pozwala na poszerzenie możliwości każdego ucznia i stworzenie sytuacji dającej szansę na odniesienie sukcesu na miarę każdego uczestnika zajęć.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zajęcia pozwalają kształtować umiejętności z wykorzystaniem metod aktywizujących. Ich głównym celem jest podniesienie poziomu opanowania wiedzy zawartej w podstawie programowej i stanowiącej wymóg egzaminacyjny. Hasło przewodnie zajęć: ,,poznajmy jak funkcjonuje nasz organizm'' - okazuje się intrygujące. 

 Prowadząca zajęcia: Jagienka Pierzchała

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


 Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego w klasach IV
(gr. II)

Termin zajęć: wtorek, godz. 13:45 – 14:30

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

  Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego odbywają się raz w tygodniu. W zajęciach uczestniczy grupa 6 uczniów. Uczestnikami zajęć są dzieci z klasy IV szkoły podstawowej, które mają problemy z przyswajaniem wiedzy z języka angielskiego.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Głównym celem zajęć jest podniesienie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności, zawartych w podstawie programowej oraz rozbudzenie w uczniach wiary we własne możliwości i przekonania, że są w stanie nauczyć się tego języka.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zajęcia te oparte są na aktywnej pracy uczniów: rozwiązywaniu ćwiczeń, kalamburów, krzyżówek itp., grupowym wykonywaniu projektów, odgrywaniu scenek w grupach oraz pracy indywidualnej i w parach. Ponadto uczniowie mają możliwość odrabiania prac domowych oraz przygotowania się do lekcji z języka angielskiego pod kierunkiem nauczyciela.

Prowadząca zajęcia: Kamila Sobolewska-Milczarczyk

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego w klasach II gimnazjum (gr. I)

Termin zajęć: wtorek , godz. 14.35 – 15:15                                  

Ilość godzin w tygodniu: 1

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Założeniem prowadzonych zajęć jest wyrównanie braków edukacyjnych oraz wzmacnianie w uczniach wiary we własne możliwości. W zajęciach uczestniczy 6 uczniów z klas II gimnazjum. Zajęcia oparte są na aktywnej pracy uczniów: grach i zabawach językowych, pracy indywidualnej i w parach. Ponadto uczniowie mają możliwość odrabiania prac domowych oraz przygotowania się do lekcji oraz sprawdzianów z języka angielskiego pod kierunkiem nauczyciela.

 Prowadząca zajęcia: Kamila Sobolewska-Milczarczyk

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


  Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, prowadzone w ramach projektu „Zielone światło dla edukacji”,  adresowane są do  uczniów  klas  I  gimnazjum.  Odbywają się  w  poniedziałki w godz. 13:45 – 14:30. Założeniem prowadzonych zajęć jest wyrównanie braków edukacyjnych. Program usprawniający obejmuje pięć głównych zakresów: czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie, gramatyka. Dla urozmaicenia lekcji ich tematyka jest zróżnicowana wedle powyższych zagadnień.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Podczas zajęć kładzie się nacisk na wzbudzanie właściwej motywacji do nauki. Dlatego też stosuje się różne techniki i aktywizujące metody pracy. Ponadto na zajęciach wykorzystywane są pomoce dydaktyczne, zakupione w ramach projektu: słowniki, podręczniki.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Każdy uczestnik zajęć traktowany jest indywidualnie.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Poza tym uczniowie mają możliwość odrabiania prac domowych z języka angielskiego pod kierunkiem nauczyciela, przygotowania się do lekcji na następny dzień, czy uporządkowania wiedzy, dopytania nauczyciela o niezrozumiałe aspekty.

 Prowadząca zajęcia: Magdalena Staszewska

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
dla szkoły podstawowej

 Termin zajęć: czwartek, godz. 13:40 – 15:15

Ilość godzin w tygodniu: 1

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

  Celem zajęć jest wyrównanie braków edukacyjnych z języka angielskiego, a także pogłębianie wiedzy językowej uczniów.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Na zajęciach wykorzystywane są internetowe strony do nauki języka angielskiego, tj. www.ang.pl, www.eslgamesworld.com czy www.e-nglish.net, które w atrakcyjny sposób pomagają uczniom przyswoić sobie wiedzę z zakresu gramatyki, a także wzbogacić słownictwo wykorzystywane na co dzień.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Wykorzystanie tablicy interaktywnej do gier językowych dodatkowo uatrakcyjnia zajęcia.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Uczniowie mają możliwość utrwalenia poznanego na lekcji materiału, przygotowania się do następnych zajęć, doskonalą umiejętności językowe, pracują nad materiałem, który sprawia im największe problemy, jak również doskonalą umiejętność korzystania ze słowników dwujęzycznych.

Prowadząca zajęcia: Magdalena Wójcicka

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


 Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego dla uczniów klas trzecich Gimnazjum w Wicku - grupa II (II.1.H)

Termin zajęć: czwartek, 8 godzina lekcyjna (14:40-15:25)                 

Ilość godzin w tygodnu: 1                                                                                Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

   Celem prowadzonych przeze mnie zajęć wyrównawczych jest przede wszystkim nadrobienie braków w języku niemieckim, a także przygotowanie uczniów do egzaminu z języka. Podczas zajęć ćwiczymy i utrwalamy cztery zakresy edukacyjne: słuchanie, rozumienie tekstu czytanego, zagadnienia leksykalno-gramatyczne oraz prace pisemne. Tematyka prowadzonych przeze mnie zajęć jest bardzo zróżnicowana. Materiały, na bazie których pracujemy, obejmują wszystkie cztery zakresy.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Grupa liczy 6 osób, dwie dziewczynki i czterech chłopców. Uczniowie w tej grupie pracują bardzo aktywnie. Swobodnie opanowują wiadomości wynikające z podstawy programowej. Grupa opanowuje braki uniemożliwiające poznanie nowych partii materiału z języka niemieckiego podczas zajęć. Zdobywane umiejętności i wiedza uczniów kontrolowane są na bieżąco przez formę ćwiczeń, które sprawdzamy i analizujemy wszyscy razem.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Dzięki tym zajęciom, uczniowie systematycznie na nie uczęszczający nabrali większej pewności siebie w zakresie języka niemieckiego, czego dowodem jest ich aktywne uczestnictwo podczas prowadzonych przeze mnie dwa razy w tygodniu spotkań w ramach projektu „Zielone światło dla edukacji”.

 Prowadząca zajęcia: Marta Sandach

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


  Zajęcia wyrównawcze z geografii

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zajęcia wyrównawcze z geografii prowadzone są w ramach projektu "Zielone światło dla edukacji". Wśród uczestników jest sześciooosobowa grupa uczniów klas I gimnazjum, u których zdiagnozowano braki w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu edukacji geograficznej. Zajęcia odbywają się w poniedziałki na 7. godzinie lekcyjnej i są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 Głównym celem prowadzonych zajęć jest:

•   wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych, będących przyczyną trudności szkolnych;

•   utrwalanie wiadomości zdobytych na lekcjach geografii;

•   kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego;

•   praca nad poczuciem własnej wartości.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Uczniowie ćwiczą umiejętności, utrwalają wiedzę oraz rozwiązują zadania, z którymi sobie nie radzą, czy nie rozumieją.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Na zajęciach najczęściej korzystamy z podręcznika Geografia. Vademecum wydawnictwa Operon 2013, z programów edukacyjnych, czy komputera z łączem internetowym i rzutnikiem multimedialnym.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Wyszukujemy informacje w różnych źródłach, gromadzimy je, a następnie  interpretujemy. Posługujemy się mapami o różnej treści, samodzielnie wykonujemy pomoce dydaktyczne oraz prowadzimy obserwacje zjawisk geograficznych.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.gramizdam.pl, gdzie sprawdzamy swoją geograficzną wiedzę w gimnazjalnym quzie Gram i Zdam, a cała zabawa ma formę teleturnieju. Quiz jest naprawdę zabawny i bez wątpienia uatrakcyjnia nasze zajęcia.

Prowadząca zajęcia: Mirosława Krzyżanowska

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


Zajęcia wyrównawcze z fizyki grupa II.1.M

Termin zajęć: poniedziałek, godz. 14:35 – 15:25

Ilość godzin w tygodniu: 1

 Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

     Zajęcia wyrównawcze z fizyki dla grupy II odbywają się raz w tygodniu. W zajęciach uczestniczy grupa 6 uczniów. Podczas zajęć wyrównywane są braki w wiedzy, a także pogłębia się wiedzę już poznaną na lekcjach fizyki. Zajęcia prowadzone są przeważnie w ten sposób, że uczniowie podzieleni są na dwie grupy, rywalizujące ze sobą. Czynności podejmowane podczas zajęć przyjmują postać doświadczeń popartych rachunkami matematycznymi.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Na zajęciach są wykorzystywane różne pomoce multimedialne, począwszy od tablicy interaktywnej, krótkich filmów czy komputera. „Niestety”, nie udało się nam ostatnio obalić poglądów Galileusza dotyczących spadku swobodnego i ruchu przyspieszonego ciał.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Uczniowie, korzystając z dobrodziejstw szkolnych pomocy dydaktycznych (tor powietrzny) oraz zakupionych pomocy w ramach projektu (książek), musieli w końcu przyjąć poglądy Galileusza. Jesteśmy przekonani, że zajęcia w ramach projektu rozwijają zarówno aktywność, jak i pogłębiają wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu fizyki.

 Prowadzący zajęcia: Robert Maculewicz

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

  Zajęcia wyrównawcze z matematyki, prowadzone w ramach projektu „Zielone światło dla edukacji, adresowane są do uczniów klas 4 i 5 ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, mającymi trudności z opanowaniem podstawowych wiadomości i umiejętności z matematyki; dla tych, którzy mają wolniejsze tempo pracy niż rówieśnicy, niekompletną wiedzę matematyczną, np. z powodu częstych nieobecności w szkole, nabytych dysfunkcji (dysgrafia, dysortografia i inne), niskich możliwościach intelektualnych oraz deficytów w rozwoju funkcji słuchowych czy wzrokowych. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach. Każda grupa spotyka się raz w tygodniu. Celem zajęć jest rozwijanie sprawności rachunkowej, rozwijanie pamięci oraz umiejętności logicznego rozumowania, przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania prostych zadań, wyrabianie nawyku korzystania z różnych źródeł informacji, kształcenie umiejętności przedstawiania rozwiązania zadania w sposób czytelny, rozwijanie umiejętności opisywania przez uczniów w języku matematyki prostych sytuacji, wyrabianie nawyku sprawdzania uzyskanych rozwiązań, kształcenie umiejętności myślenia i jasnego formułowania odpowiedzi (pełnym zdaniem), analiza prostych zagadnień i problemów matematycznych, praktyczne utrwalenie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki, wyrabianie umiejętności sprawnego posługiwania się kalkulatorem (komputerem), przyzwyczajanie uczniów do samodzielnego uczenia się, systematyczności, pracowitości i wytrwałości.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Cele te realizowane są poprzez:

  • dostosowanie tempa pracy,
  • stopniowanie trudności,
  • zastosowanie zróżnicowanych metod nauczania (zwłaszcza metod aktywizujących),
  • wprowadzanie różnorodnych środków dydaktycznych, pobudzających aktywność uczniów i uczących logicznego myślenia.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

 Motywujące do pracy na zajęciach  jest dla uczniów wykorzystanie przez nauczyciela ciekawych gier i układanek logicznych (puzzle, tangramy, krzyżówki, domina, karty do gry), programów multimedialnych, Internetu oraz pomocy samodzielnie wykonywanych przez uczestników zajęć (karty pracy, wyklejanki, plansze, pokazy slajdów). Zaangażowanie uczniów wzmaga również możliwość pracy z zastosowaniem tablicy interaktywnej, komputera, projektora, kalkulatora. Podczas przebiegu zajęć dzieci są angażowane do zadań praktycznych i aktywizowane, a co za tym idzie często nagradzane. Wzmacnia to motywację do uczenia się i staje się okazją do odnoszenia drobnych sukcesów. Miła i pełna życzliwości atmosfera zapewnia uczniom efektywne warunki pracy.

Prowadząca zajęcia: Ewa Jańczuk

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


Zajęcia wyrównawcze z przyrody dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wicku w ramach projektu „Zielone światło dla edukacji”

    Zajęcia odbywają się we wtorek od godziny 14:35 do godziny 15:20. W zajęciach uczestniczy sześcioro uczniów. Poznają oni pojęcia, związane z otaczającą ich przyrodą. Tworzą samodzielnie preparaty mikroskopowe. Określają kierunki świata przy pomocy przyrządów lub obserwując naturę. Utrwalają wiadomości na temat Układu Słonecznego, następstwa dnia i nocy, widomej wędrówki Słońca. Rozumieją proces rozszczepienia światła białego. Poznają znaczenie wody dla wszystkich istot żywych. Rozpoznają zwierzęta żyjące w wodzie, zwierzęta wodno-lądowe oraz pospolite gatunki gadów.

 Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy WickoOglądamy film na temat gadów i ich przystosowania do środowiska ladowego.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Na podstawie filmu i literatury uzupełniamy testy dotyczące gadów.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Prowadząca zajęcia: Barbara Palczewska


Zajęcia wyrównawcze z przyrody dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wicku w ramach projektu „Zielone światło dla edukacji”

     Zajęcia odbywają się w piątki od godziny 12:45 do godziny 13:30. W zajęciach uczestniczy sześcioro uczniów. Poznają oni pojęcia związane z przyrodą ożywioną i nieożywioną, określają kierunki świata przy pomocy kompasów i na podstawie obserwacji przyrodniczych. Przeprowadzają obliczenia związane ze skalą oraz analizują plany i mapy, w tym mapy hipsometryczne. Utrwalają pojęcia poziomic, kolorów związanych  z mapami, wysokości względnych i bezwzględnych, depresji. Tworzą z gliny wypukłe i wklęsłe formy terenu. Rozwiązują testy i krzyżówki, związane z poznanymi pojęciami. Odpowiadają na pytania dotyczące ekologii, pracując z encyklopediami, słownikami. Definiują pojęcia biodegradacji dzikich wysypisk, makulatury, recyklingu, surowców wtórnych.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy WickoPoczątek pracy nad makietą form wklęsłych i wypukłych w terenie.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko
Praca nabiera kształtów. Jest wiele pomysłów i nowych rozwiązań.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Wykorzystanie kolorów do zaznaczenia wysokości bezwzględnych w terenie

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Po zajęciach praktycznych podsumowanie wiadomości na temat map hipsometrycznych

Prowadząca zajęcia: Barbara Palczewska

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


Zajęcia wyrównawcze z przyrody dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wicku w ramach projektu „Zielone światło dla edukacji”

    Zajęcia odbywają się we  wtorek od godziny 13:45 do godziny 14:30. W zajęciach uczestniczy sześcioro uczniów. Poznają oni pojęcia związane z otaczającą ich przyrodą. Analizują prognozy pogody, publikowane w codziennej prasie. Utrwalają nazwy planet naszego Układu Słonecznego. Potrafią wyjaśnić następstwo dnia i nocy, widomą wędrówkę Słońca, rozszczepienie światła białego. Wiedzą, jak duże znaczenie ma woda dla wszystkich istot żyjących. Wskazują zwierzęta wodno-lądowe oraz rozpoznają pospolite gatunki gadów.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Po obejrzeniu filmu na temat  zwierząt, związanych ze środowiskiem wodno-lądowym,
uczniowie układali puzzle z przedstawicielami tego środowiska.

 Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

A może uda się ułożyć ważkę? Jeszcze tylko kilka zdań w ćwiczeniach na temat jej życia
w środowisku naturalnym.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Prowadząca zajęcia: Barbara Palczewska

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


KOŁA PRZEDMIOTOWE


Koło historyczne

Rok szkolny 2012/2013

Termin zajęć: poniedziałek 13.45 – 14.30

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko    Zajęcia koła historycznego przeznaczone są dla uczniów zainteresowanych poznawaniem przeszłości swojego kraju oraz swojej „małej ojczyzny”. Podczas zajęć uczniowie poznają warsztat pracy historyka i przygotowują się do udziału w konkursach historycznych poprzez zgłębianie zagadnień przeszłości.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Celem koła historycznego jest także sprawienie młodzieży przyjemności z odkrywania historii. Podczas zajęć doskonalimy umiejętności korzystania ze tablic historycznych, tekstów źródłowych, map, Internetu oraz programów komputerowych. Członkowie koła na zajęciach kształcą postawę szacunku i przywiązania do tradycji i historii własnego narodu, jego osiągnięć, kultury, języka ojczystego i ludzi, którzy go zamieszkują. Praca w kole historycznym rozwija umiejętności współpracy w zespole oraz korzystania z wiedzy innych ludzi.

 Prowadząca zajęcia: Anna Burak

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


Koło matematyczne

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Głównym celem zajęć było ukazanie sposobu na mądre i twórcze wykorzystanie czasu wolnego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz wyrównywanie poziomu umiejętności i wiadomości z matematyki.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Uczniowie uczestniczący w zajęciach mogli rozwijać swoje zainteresowania matematyczne w innych warunkach niż na lekcji. Obowiązywały tu zupełnie inne formy pracy, swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęć, wykraczająca również poza obowiązujący program nauczania, uwzględniająca zainteresowania uczniów. Wszystkie te czynniki sprzyjały wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzały ich pasję poznawczą.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Aby uatrakcyjnić zajęcia, często wykorzystywałam różne portale internetowe: www.interklasa.pl, www.matzoo.pl, www.pazyl.plwww.gwo.pl, www.wsip.pl oraz programy matematyczne na płytach CD. Uczniowie na zajęciach pracowali nie tylko indywidualnie, ale również w grupach i parach. Dzięki różnorodnym metodom, poznawały i fascynowały się światem matematyki. Postępy czynione przez uczniów w czasie zajęć nie podlegały ocenie szkolnej, jednak śledziłam je systematycznie, by po wykryciu luk móc w porę podjąć środki zaradcze.

Prowadząca zajęcia: Maria Gruszewska

  Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


 KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

       Od 2012/2013 roku szkolnego w Zespole Szkół w Wicku prowadzone są dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego w ramach Projektu „ZIELONE ŚWIATŁO DLA EDUKACJI” – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko. Uczniowie naszej szkoły uczęszczają zarówno na koła zainteresowań, jak i zajęcia wyrównawcze.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Jako nauczyciel języka niemieckiego prowadzę, zajęcia trzech kół (w szkole podstawowej) oraz dwóch zajęć wyrównawczych (jednego w szkole podstawowej, drugiego – w gimnazjum).       

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Na zajęcia koła języka niemieckiego (grupa III, oznaczona symbolem I.2.E, etap podstawowy) uczęszcza ośmioro uczniów klas szóstych. Zajęcia służą rozwijaniu ich zainteresowania językiem niemieckim, a w szczególności utrwalaniu i poszerzaniu wiedzy w następujących obszarach:

v  znajomość środków językowych,    

v  rozumienie wypowiedzi,

v  tworzenie wypowiedzi,

v  reagowanie na wypowiedzi,

v  przetwarzanie wypowiedzi.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

W ramach zajęć koła realizowane są treści zgodne z opracowanym na początku programem nauczania oraz godzinowym rozkładem zajęć.  Tematyka prowadzonych zajęć jest różnorodna – moda, pory roku, przysłowia, zakupy, zdrowie, niemieckie hity, sport, święta i inne. Nasze spotkania przebiegają w przyjaznej atmosferze. Na zajęciach stosuję techniki o charakterze zabawy, dramę, wykorzystuję nagrania audio, uzupełnione ćwiczeniami oraz płyty CD. Korzystam też z laptopa i rzutnika. Praca w parach i grupach jest techniką często przeze mnie stosowaną. Na lekcjach wykorzystywane są także: obrazki, zdjęcia, plakaty, słowniki, oryginalne teksty, wiersze, piosenki, samodzielnie wykonywane plansze oraz materiały zakupione w ramach projektu.

                                                            Prowadząca zajęcia: mgr Anna Mielewczyk

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko 


Koło polonistyczne dla klas gimnazjalnych

 

Termin zajęć: poniedziałek, wtorek, czwartek godz. 15:25 – 16:10

   Koło polonistyczne realizowane w ramach projektu „Zielone światło dla edukacji” skupia dwie grupy uczniów. Mimo iż edukacja odbywa się wg określonych założeń, to jednak są one realizowane w taki sposób, by korespondowały z programem szkoły, preferencjami wychowanków oraz tym, co dzieje się w świecie kultury. Przy okazji omawiania małych form teatralnych uczniowie przygotowali skecz, który został zaprezentowany podczas obchodów Dnia Rodziny.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Z inicjatywy wychowanków powstał scenariusz filmowy. Jego pisanie poprzedzono teoretycznym wprowadzeniem. W odpowiedzi na zainteresowanie, jakie wśród gimnazjalistów wzbudziła X Muza, podjęto również tematykę filmu dokumentalnego. Uczniowie zapoznali się z kilkoma wybitnymi dziełami tego gatunku, jak również poznali proces powstawania dokumentu filmowego. Z uwagi na fakt  ogłoszenia Roku Juliana Tuwima przez Sejm RP, przeprowadzono zajęcia o założycielu grupy „Skamander”. Lekcje tego cyklu polegały na poznawaniu biografii, interpretowaniu wybranych utworów, jak również poszukiwaniu ich współczesnych aranżacji.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

W ostatnim czasie wychowankowie zostali zaproszeni na wystawę „Fredro forever”, zorganizowaną przez Bibliotekę Gminną i Gimnazjalną w Wicku. Poza powyższymi przykładami, tematyka zajęć obejmuje również historię literatury oraz doskonalenie umiejętności czytania i pisania.

 Prowadzący zajęcia: Bartosz Adamski

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


Koło ekologiczne

Termin zajęć: wtorek

Ilość godzin w tygodniu: 1


Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

 Głównym celem jest rozwijanie zainteresowania ekologią i ochroną środowiska u uczniów. Tematyka wybiega poza program nauczania. Uczestnicy mają możliwość poszerzania wiedzy z zakresu ponadorganizmalnych układów przyrodniczych, poznają zasady funkcjonowania ekosystemów oraz zagrożenia wynikające z antropresji.
Zajęcia rozwijają postawy proekologiczne, wrażliwość na piękno przyrody i konieczność jej ochrony. Hasło przewodnie: ,,przyroda nie obroni się sama'' - znajduje zrozumienie u młodych ekologów.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zajęcia kształtują i poszerzają świadomość ekologiczną uczniów, pokazują związki człowieka z przyrodą i konieczność ich zacieśniania.

 Prowadząca zajęcia: Jagienka Pierzchała

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


Koło z języka angielskiego w klasach II gimnazjum (gr. I)

Termin zajęć: poniedziałek, godz. 13:45 – 14:30

 Ilość godzin w tygodniu: 1

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

 Koło z języka angielskiego jest przeznaczone dla uczniów klas II, pragnących rozwijać i doskonalić swoje zdolności i umiejętności, dotyczące znajomości języka angielskiego oraz zainteresowanych kulturą i tradycją krajów anglojęzycznych. Jest to również szansa na naukę tolerancji i otwarcia młodych ludzi na świat. Dzięki niemu uczniowie nie tylko poszerzają swoje horyzonty, ale zdobywają tę wiedzę w sposób atrakcyjny i ciekawy.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

 Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. W kole uczestniczy grupa 8 uczniów. Na zajęciach uczniowie mają szansę poszerzyć słownictwo, gramatykę oraz znajomość literatury angielskiej poprzez oglądanie filmów w angielskiej wersji językowej, a także słuchanie piosenek, pracę z tekstem oraz odgrywanie ról. Czynnikiem motywującym uczniów do poszerzania swojej wiedzy i twórczych poszukiwań są aktywizujące metody nauczania, takie jak dyskusja, praca w parach i grupach.
Uczestnicy koła biorą także aktywny udział w organizacji konkursów i przedstawień okolicznościowych, takich jak: Halloween, ST Patrick’s Day, British and American Day. Ponadto uczniowie przygotowali gazetkę oraz prezentację multimedialną o demokracji w j. angielskim. Uczestnicy mieli także możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, biorąc udział w wymianie młodzieży ze szkoły w Belgii.

Prowadząca zajęcia: Kamila Sobolewska-Milczarczyk

 Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


Koło informatyczne

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

   Zajęcia zostały zorganizowane w pionie klas I, II i III gimnazjum. Odbywają się w poniedziałki, środy i czwartki dla poszczególnych grup na ósmej godzinie lekcyjnej. Tematyka zajęć została zbudowana w taki sposób, aby rozszerzać wiedzę nabytą w szkole na różnych lekcjach, zwłaszcza związanych z grupą przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

 Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Początkowe spotkania związane były ze sprzętem komputerowym, a dokładniej z jego budową. Zwykle mają one charakter czysto teoretyczny, ale nam udało się pozyskać kilka „starych” komputerów i całą górę podzespołów komputerowych, które mogliśmy praktycznie rozbierać na części i składać w gotowy, działający komputer. Możliwość zajrzenia do środka komputera i rozebrania komputera dla uczestników zajęć jest bezcenna, a radość, gdy po zmontowaniu podzespołów komputer się uruchamia – niezapomniana.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Po tym cyklu zajęć, kiedy umieliśmy już zbudować sobie maszynę, trzeba było ją wyposażyć w oprogramowanie. Nadszedł czas na instalowanie systemu operacyjnego, a nawet dwóch na jednym komputerze i instalowanie dodatkowego przydatnego oprogramowania.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Od tego czasu zajmujemy się nauką programowania i na warsztacie znalazł się Scratch – nowe narzędzie stworzone przez zespół Mitchella Resnicka „Lifelong Kindergarten” - pracownię MIT Media Lab. do programowania wizualnego. Jakiś czas będziemy intensywnie zajmować się tym sposobem programowania, zwłaszcza że Scratch dostępny jest za darmo. Kilka zalet Scratcha: mogą go używać już ośmiolatki, jest intuicyjny w obsłudze, pozwala publikować programy w Internecie, stworzona aplikacja może być grą, historyjką, animacją itp., tworzone programy mogą odtwarzać dźwięki, rysować, porównywać kolory i wiele więcej. Zobaczymy, jakie projekty uda nam się stworzyć.

Prowadzący zajęcia: Piotr Ernest

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


Koło matematyczne

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

   Koło matematyczne prowadzone w ramach projektu „Zielone światło dla edukacji adresowane jest do uczniów klas 5, uzdolnionych matematycznie. Głównym celem tych zajęć jest rozwijanie zainteresowania uczniów matematyką oraz umożliwienie im zdobycia wiedzy i umiejętności, wykraczających poza zakres programowy szkoły podstawowej. Na kole matematycznym uczniowie rozwijają umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań, logicznego myślenia, twórczego i abstrakcyjnego rozumowania i posługiwania się językiem matematycznym. Kształcą również umiejętności związane z wykorzystaniem różnych źródeł informacji oraz  z matematyzowaniem problemów naukowych i praktycznych. Uczą się dobrej organizacji pracy, staranności i dokładności oraz konieczności stałego korygowania błędów. Zajęcia te przygotowują uczniów do udziału w konkursach matematycznych różnych szczebli, takich jak:  Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”, „Liga Matematyczna”, Wojewódzki Konkurs Matematyczny, Szkolny Konkurs Matematyczny „Kacperek”. W realizacji zamierzeń programowych pomaga zastosowanie na zajęciach ciekawych gier, zabaw i łamigłówek dydaktycznych, programów multimedialnych, pokazu slajdów, plansz ściennych oraz Internetu.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Do pogłębiania wiedzy zachęcają uczniów możliwości:

Ø wykonywania prac długoterminowych, obliczeń terenowych,

Ø przygotowywania prezentacji multimedialnych, makiet,

Ø opracowania gazetek tematycznych, referatów, albumów,

Ø opracowania ankiet, przeprowadzenia ich i opracowania w arkuszu kalkulacyjnym,

Ø zbierania informacji z różnych źródeł.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Uczniowie samodzielnie korzystają z dostępnych w szkole pomocy dydaktycznych, takich jak: tablice interaktywne, komputery, kalkulatory, projektory. Pracują zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Udział w zajęciach podnosi wiarę uczniów w swoje możliwości oraz zachęca do podejmowania kolejnych prób przy rozwiązywaniu problemów matematycznych i pogłębianiu wiedzy.

 Prowadząca zajęcia: Ewa Jańczuk

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


 Koło informatyczne

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

   Koło informatyczne  prowadzone w ramach projektu „Zielone światło dla edukacji adresowane jest do uczniów klas 5 i 6 i ma za zadanie poszerzanie i pogłębianie wiedzy ucznia, zdobytej na lekcjach informatyki oraz kształtowanie uzdolnień w dziedzinie informatyki, umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów. Celem zajęć jest również kształtowanie u uczniów nawyków zdobywania wiedzy z zastosowaniem najnowszych osiągnięć techniki, wyrabianie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym w rozwiązywaniu różnych zadań praktycznych, tworzenie warunków do realizacji twórczości uczniowskiej w dziedzinie programowania, grafiki, pisarstwa oraz prezentowania i publikowania informacji, poszerzania wiedzy poprzez korzystanie z literatury informatycznej, czasopism komputerowych, programów komputerowych, kształtowanie umiejętności dzielenia się własną wiedzą informatyczną, rozwijanie umiejętności systematycznego utrwalania zdobytych wiadomości. Realizacja zadań oparta jest na metodach aktywizujących, dzięki którym uczniowie wdrażają się do planowania, organizowania i oceniania własnej pracy, a także nabywania umiejętności współdziałania w zespole. Stosowane są też elementy wykładu, prezentacje multimedialne oraz ćwiczenia praktyczne.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

W czasie zajęć uczniowie korzystają z:

- drukarki,

-  skanera,

-  stanowisk komputerowych,

- edytora tekstu MS WORD,

- MS EXCEL,

- POWERPOINTA,

- edytora graficznego Paint,

- Internetu,

- fachowej literatury i czasopism o tematyce komputerowej.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko
Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Udział w zajęciach koła informatycznego pomaga uczniom w  rozwiązywaniu różnych problemów za pomocą komputera osobistego. Pokazuje sposoby i możliwości wykorzystania multimedialnych nośników informacji, zasobów internetowych, pozwala na dobór właściwego narzędzia oraz dostosowanie środowiska programu do rozwiązania zadania, ukazuje korzyści płynące z posługiwania się pocztą elektroniczną oraz przygotowuje do udziału w konkursach informatycznych.

Prowadząca zajęcia: Ewa Jańczuk

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


Zajęcia koła przyrodniczego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wicku w ramach projektu „Zielone światło dla edukacji”

      Zajęcia odbywają się we wtorek od godziny 12:45 do godziny 13:30. W zajęciach uczestniczy ośmioro  uczniów. Poznają oni warunki panujące w każdej warstwie lasu, zwierzęta występujące w warstwach lasu. Potrafią opowiedzieć o pracy leśnika i co należy zrobić, aby chronić las. Przytaczają argumenty, mówiące  o sensie ochrony roślin i zwierząt. Potrafią posługiwać się mikroskopem oraz tworzyć preparaty mikroskopowe.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy WickoJak wygląda kropidlak i pędzlak pod mikroskopem?

 Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko
Własnoręcznie zrobiony preparat, to dopiero coś!

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy WickoZebranie wiedzy i uzupełnienie testu na temat grzybów

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko
Owady żyjące w lesie nie są nam obce.

 Prowadząca zajęcia: Barbara Palczewska

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


 ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE


ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE W RAMACH PROJEKTU „ZIELONE ŚWIATŁO DLA EDUKACJI”

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

  Zajęcia socjoterapeutyczne przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI. Odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki (12.30-14.30) oraz w środy (12.30-13.30).  

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Najważniejszym celem zajęć jest stwarzanie dzieciom sytuacji, w których  wykorzystują one swoją naturalną potrzebę działania, zabawy i interakcji z rówieśnikami. Sprzyja to zarówno poznaniu samego siebie, swoich mocnych i słabych stron, jak i innych osób. Uczy akceptacji i tolerancji. Wpływa na podniesienie i wzmocnienie poczucia własnej wartości. Ważne jest również uświadomienie uczniom ich własnej wyjątkowości  i niepowtarzalności. Sposób prowadzenia zajęć umożliwia dzieciom wyrażać własne uczucia oraz potrzeby.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Stosowane gry i zabawy psychoedukacyjne rozwijają umiejętności prawidłowego komunikowania się, uczą empatii, zapewniają poczucie bezpieczeństwa i akceptacji oraz pozwalają odreagować napięcie, wyciszyć się. Uczniowie uczęszczający na zajęcia uczą się współpracować w grupie, poznają sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, ale przede wszystkim dobrze się bawią.

Prowadzącą zajęcia: Aleksandra Nadworska

                                      Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko 


 ZAJĘCIA PEDAGOGICZNE W RAMACH PROJEKTU „ZIELONE ŚWIATŁO DLA EDUKACJI”

  Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zajęcia pedagogiczne przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI. Odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki (13.30-14.30) oraz w czwartki (12.30-14.30).

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zajęcia pedagogiczne należą do zajęć specjalistycznych, ukierunkowanych na korygowanie i kompensację zaburzeń psychoruchowych u dzieci i młodzieży. Przeznaczone są dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, między innymi takich, u których stwierdzono specyficzne trudności w nauce, tj. dysleksję rozwojową (dysortografię, dysleksję, dysgrafię), jak również posiadających zalecenia dostosowania wymagań edukacyjnych lub indywidualizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

 Odpowiedni dobór metod i ćwiczeń, stosowanych podczas zajęć pedagogicznych, ma za zadanie przyczynić się do poprawy funkcjonowania w sferze emocjonalno – społecznej dzieci i młodzieży oraz stwarzać możliwość osiągnięcia przez nich sukcesów dydaktycznych. Głównymi celami zajęć są przede wszystkim: ogólna stymulacja rozwoju uczniów, usprawnianie oraz koordynacja zaburzonych i opóźnionych funkcji percepcyjno – motorycznych, będących przyczyną trudności w uczeniu się, jak również przezwyciężanie specyficznych trudności w nauce czytania i pisania. Podczas zajęć niwelowane  są napięcia emocjonalne, związane z niską samooceną oraz trudnościami w nauce. Ważnym elementem zajęć jest motywowanie uczniów do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności, wypracowanie nawyku umiejętności pracy  w grupie oraz wdrażanie do samodzielnej pracy.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Podczas zajęć stosowane są różnego rodzaju aktywne, jak również tradycyjne, metody nauczania. Wykorzystywane są różnorodne pomoce dydaktyczne, uatrakcyjniające zajęcia terapeutyczne: gry i zabawy edukacyjne, krzyżówki, rebusy, loteryjki, dyktanda graficzne, programy komputerowe, zestaw terapeutyczny „Ortograffiti”, „Pusy”, „Wzory i obrazki” M. Frostig i D. Horna, „Gry i zabawy w terapii pedagogicznej” J. Jarząb. Wprowadzane są również ćwiczenia metody kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, które ukierunkowane są na łatwe uczenie się i na stymulowanie rozwoju dzieci i młodzieży.

Prowadzącą zajęcia: Aleksandra Nadworska

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


Zajęcia logopedyczne

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Terapię logopedyczną w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wicku prowadzi mgr Ewa Salamon.  Zajęcia prowadzone są w ramach projektu „Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko”.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Odbywają się one w gabinecie logopedycznym:

w  poniedziałek, wtorek i środę od godz. 12.30 – 15.30,

 w czwartek od godz. 13:00-16:00,

 w piątek od godz. 12:00-15:00.

Projekt obejmuje 32 uczniów, którzy podzieleni są na dwie grupy. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy, dla każdego ucznia został skonstruowany indywidualny program terapeutyczny.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Nad tym, żeby dziecko nie popełniało błędów wymowy, pracujemy wszyscy: nauczyciele, rodzice, opiekunowie. Natomiast reedukacja wad wymowy to zadanie dla logopedów.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Głównym celem terapii jest poprawna artykulacja głosek oraz poprawna pisownia i wymowa wyrazów w zakresie omawianych głosek.

Głównymi zadaniami są: wywołanie prawidłowych głosek, usprawnienie narządów artykulacyjnych, usunięcie wadliwych form realizacji dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych oraz usprawnienie techniki czytania i pisania.

Metody zastosowane w zajęciach:

- ćwiczenia logopedyczne – oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy,

- pokaz i wyjaśnianie ułożenia narządów artykulacyjnych,

- wykorzystanie nieartykułowanych dźwięków, np. wibracje warg, chuchanie,

- kontrola wzrokowa,

- fonogesty,

- mowa wydłużona,

- mówienie rytmiczne,

- ćwiczenia relaksacyjne połączone z ćwiczeniami oddechowymi i ruchowymi, dzięki którym można zlikwidować napięcie mięśniowe, nauczyć dziecko kontrolowania oddechu oraz radzenia sobie z lękiem i stresem (dzieci jąkające się).

Aby zajęcia były bardziej atrakcyjne, dzieci korzystają z laptopa, na którym są zainstalowane programy logopedyczne. Do utrwalenia ćwiczonego słownictwa pomocne są: loteryjki, gry planszowe, układanki magnetyczne, dmuchajka.

Prowadząca zajęcia: Ewa Salamon

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


Zajęcia pedagogiczne w Gimnazjum w Wicku (IIIE)

Ilość godzin w tygodniu: 4

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

   W zajęciach pedagogicznych, prowadzonych w czterech grupach,  bierze udział  14 uczniów, posiadających opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o dysleksji rozwojowej lub dostosowaniu wymagań edukacyjnych. Celem prowadzonych zajęć jest stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia, usprawnianie zaburzonych i opóźnionych funkcji percepcyjnych i motorycznych, będących  przyczyną trudności w uczeniu się.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Podczas zajęć wykorzystuję różnorodne metody pracy z uczniem.  Przede wszystkim są to aktywne, dotyczące praktycznej działalności i twórczej ekspresji oraz uczenia się przez doświadczenie, metody. W czasie zajęć wykorzystuję podręczniki „Ortograffiti”, „Wygraj z dysleksją”, „Wygraj z dysgrafią”, jak również różnego rodzaju gry, np. „Piramidy ortograficzne”, krzyżówki i rebusy ortograficzne – „Memo ortograficzne”.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zazwyczaj zajęcia rozpoczynają się  od rozwiązywania przez uczniów  kilku zadań z podręczników. Każdy z uczniów ćwiczy zaburzone funkcje.  Następnie  rozpoczyna się praca w grupach, gdzie przy wykorzystaniu gier uczniowie utrwalają zasady ortograficzne, ćwiczą orientację w kierunkach, koncentrację uwagi, logiczne myślenie oraz wzbogacają słownictwo i wiadomości.  Motywuję uczniów do jeszcze lepszej pracy poprzez dostrzeganie mocnych stron dziecka i wzmacnianie wiary we własne siły.  Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach.

Prowadząca zajęcia: Katarzyna Monczak

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


Zajęcia pedagogiczne

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

  Zajęcia prowadzone są w trzech grupach po 1h tygodniowo. Uczestniczy w nich 14 uczniów. Celem zajęć jest wspomaganie i maksymalizowanie szans rozwojowych. Program obejmuje: diagnozę grupy oraz konkretne sposoby zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych - mające na celu pomoc w przezwyciężaniu trudności szkolnych uczniów.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Poprzez wszechstronne ćwiczenia na zajęciach usprawniamy zaburzone bądź opóźnione funkcje percepcyjno-motoryczne, ćwiczymy pamięć wzrokową, słuchową oraz sprawność kinestetyczno-ruchową. Nauka odbywa się przy wykorzystaniu wielu pomocy dydaktycznych i terapeutycznych, w tym zeszytów ćwiczeń „Ortograffiti”.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zajęcia organizowane są tak, by uczestnicy mogli zdobyć jak najwięcej umiejętności, by mogli zaobserwować siebie w nowych sytuacjach i dostrzec swoje mocne strony.                       

Prowadząca zajęcia: Mariola Chełminiacka-Mazur

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


Zajęcia socjoterapeutyczne

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

   Grupa, z którą spotykam się dwa razy w tygodniu, powstała jako odpowiedź na rozmaicie wyrażone zapotrzebowania młodych ludzi, którzy zmagają się z trudnościami życiowymi i problemami z zachowaniem. Złe funkcjonowanie w grupach rówieśniczych, brak kontaktów społecznych i umiejętności ich nawiązywania, poczucie odrzucenia to głównie przejawiające się deficyty w umiejętnościach prospołecznych, z którymi się borykają. Wskazane zatem było dostarczenie im doświadczeń korygujących.

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zapoznałam członków grupy z zasadami dobrej komunikacji między ludźmi. Uczę, jak rozmawiać ze sobą, poznawać siebie z innej strony, w swobodnych i przyjaznych warunkach. Nasze spotkania koncentrują się na budowaniu poczucia własnej wartości. Młodzież odkrywa swoje mocne strony, zdolności i umiejętności. Uczy się właściwego prezentowania swoich zalet bez przechwałek, ale i bez fałszywej skromności.     

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Blok zajęć poświęcony jest również  poznaniu prostych technik relaksacyjnych, dzięki którym w sytuacjach trudnych młodzi ludzie mogą opanować pojawiające się wzmożone napięcie. Atmosfera panująca na zajęciach pozwoliła na wystąpienie pożądanych procesów w grupie oraz na stwierdzenie, że zaproponowany przeze mnie program jest trafną ofertą skierowaną do młodzieży, co potwierdzają chętnym uczestnictwem w zajęciach.      

  Prowadząca zajęcia: Mariola Chełminiacka-Mazur

Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko


 

Od września  roku szkolnego 2012/2013 do grudnia 2014 roku nasza Placówka bierze udział w realizacji projektu pt. Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko”.

 Projekt jest realizowany przez Gminę Wicko w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Strukturę organizacyjną projektu tworzą:

nadzorujący realizację projektu:

- mgr Agnieszka Wolańska - przedstawiciel Urzędu Gminy

- mgr Róża Majchrzak - Dyrektor Zespołu Szkół w Wicku

- mgr Elżbieta Kulczycka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszewku

- mgr Wioletta Malek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczenurzy

koordynator projektu - mgr Sebastian Krawczyk

 

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 364 uczniów szkoły podstawowej klas 4-6 w Maszewku, Wicku i Szczenurzy oraz uczniów klas 1-3 Gimnazjum w Wicku. Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie powinna złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych czyli: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz deklarację uczestnictwa w projekcie.

Spośród zgłoszonych kandydatów Komisja Rekrutacyjna wybiera osoby spełniające wymogi kwalifikacyjne do udziału w projekcie czyli tzw. Beneficjentów Ostatecznych. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.

 

W projekcie zakłada się realizację programu rozwojowego szkół, którego wdrożenie przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Wicko w stosunku do rówieśników z  miast.

 Projekt przewiduje podniesienie wyników nauczania uczniów i zwiększenie umiejętności matematycznych i naukowo technicznych, umiejętności informatycznych i z nauk przyrodniczych, umiejętności poprawnego porozumiewania się w języku ojczystym i w językach obcych a także rozbudzenie i wzmocnienie zainteresowań naukami technicznymi, rozwój kompetencji społeczno – edukacyjnych oraz wzrost kompetencji społeczno-kulturalnych.

Lepsze wyniki nauczania pozwolą uczniom na kontynuowanie nauki na wyższym poziomie co zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Aby zrealizować główny cel projektu, czyli wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich w zakresie kompetencji kluczowych, uczniowie będą brali udział w zajęciach dodatkowych.

Do realizacji zaplanowano :

· Zajęcia wyrównawcze np. z matematyki, przyrody, języków obcych, historii, języka polskiego, geografii, fizyki

· Koła przedmiotowe m.in. z matematyki, języków obcych, informatyki, ekologii

· Zajęcia specjalistyczne: pedagoga, logopedy i socjoterapeuty

· Wyjazdy edukacyjne m.in. do Centrum Nauki EXPERYMENT i Centrum Hewelianum

 

 Realizacja projektu podniesie jakość procesu nauczania w szkołach gminy Wicko.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

c) 2009-2021 by szkolawicko.pl
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem