Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Wicku

ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko
tel./fax: 59 8611167
spwicko@szkolawicko.pl
Zespół Szkół w Wicku
Zarządzenie Nr SP-S.0141.16.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia ogólnych zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku, w tym wysokość opłat
Strona Główna / Ogłoszenia / Zarządzenie Nr SP-S.0141.16.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia ogólnych zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku, w tym wysokość opłat

Zarządzenie Nr SP-S.0141.16.2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

z dnia 29 grudnia 2017 r.

 

W sprawie: wprowadzenia ogólnych zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku, w tym wysokość opłat.

Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59, 949 i 2203), oraz art. 43 ust.1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1221) w porozumieniu z Wójtem Gminy Wicko na podstawie pisma nr RFn.3032.68.2017.SK z dnia 27 grudnia 2017 r. – w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów - zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się Ogólne zasady korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku, w tym wysokość opłat, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

 

§ 3

 

Traci moc zarządzenie nr ZS-S.0141.10.2011 z dnia 02 listopada 2011r.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2018 roku.


Zarządzenie Nr SP-S.0141.16.2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku

z dnia 29 grudnia 2017r.

 

Ogólne zasady korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku, w tym wysokość opłat.

 

§ 1

Ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wicku mogą korzystać:

- uczniowie,

- nauczyciele

- pracownicy niepedagogiczni

 

§ 2

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń do korzystania z posiłków w stołówce przekracza możliwości organizacyjne stołówki, dyrektor szkoły przeprowadza rekrutację przyznając pierwszeństwo uczniom, o których mowa w § 1, z rodzin ubogich, objętych pomocą społeczną oraz z rodzin, w których rodzice pracują zawodowo, a następnie innym chętnym uczniom tej szkoły.

 

§ 3

Posiłki wydawane są w czasie długich przerw międzylekcyjnych:

w godz. 1130 -1145 uczniowie kl. I-III Szkoły Podstawowej

w godz. 1230- 1245 uczniowie kl. IV-VI Szkoły Podstawowej

w godz. 1330-1345 uczniowie kl. VII Szkoły Podstawowej ,II i III Gimnazjum.

 

§ 4

Opłata za posiłki wnoszona jest za miesiąc z góry do 5 dnia każdego miesiąca, np. za miesiąc styczeń do 5 stycznia.

 

§ 5

W przypadku spożycia w danym miesiącu mniejszej liczby posiłków niż opłacona, należność za miesiąc następny pomniejsza się o kwotę stanowiącą iloczyn opłaty za jeden posiłek oraz ilość dni, w których nie korzystano z posiłków, z zastrzeżeniem ust. 3

Jeśli zwrot części opłat, w formie określonej w ust.1 jest niemożliwy, należna kwota jest wypłacana gotówką.

Warunkiem uzyskania zwrotu, o którym mowa w ust.1 i 2 jest zgłoszenie w formie pisemnej (elektronicznej na e-maila:obiadyzswicko@tlen.pl lub papierowej) niemożności korzystania z posiłku w stołówce w dniu poprzedzającym nieobecność lub najpóźniej do godzi. 800 dnia nieobecności. Zgłoszenie telefoniczne będzie honorowane tylko w przypadku doręczenia pisemnej informacji o nieobecności.

 

§ 6

Ustala się opłatę za jeden obiad :

dla uprawnionych uczniów, zgodnie z § 1 – w wysokości równej wartości produktów niezbędnych do przygotowania posiłku,

dla nauczycieli uprawnionych, zgodnie z § 1 - w wysokości równej wartości produktów niezbędnych do przygotowania posiłku, powiększonej o części kosztów utrzymania stołówki

dla pracowników niepedagogicznych, zgodnie z § 1 – w wysokości równej wartości produktów niezbędnych do przygotowania posiłku, powiększonej o części kosztów utrzymania stołówki oraz stawkę podatku VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

 

Odpowiednie kwoty zestawiono w poniższej tabeli.

Szkoła

Opłata za ucznia

Opłata dla nauczycieli

Opłata pracowników niepedagogicznych

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy

w Wicku

3,50 zł, w tym:

- 3,50 zł „wsad do kotła”

 

7,00 zł, w tym:

- 3,50 zł „wsad do kotła”.

- 3,50 zł za przygotowanie posiłku,

 

7,00 zł z VAT, w tym:

- 3,50 zł „wsad do kotła”.

- 2,98 zł za przygotowanie posiłku,

- 0,52 zł podatek VAT

 

 

§ 7

Regulacje porządkowe są zawarte w odrębnych przepisach, tj. Regulamin stołówki szkolnej.

c) 2009-2021 by szkolawicko.pl
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem